Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen berör samspelet mellan människa och miljö ur individens perspektiv. Jag är särskilt intresserad av tillämpad forskning med fokus på individens roll i en hållbar utveckling. Forskningen bedrivs oftast som samarbeten inom flervetenskapliga projekt och i nära samverkan med olika aktörer i samhället. 

Jag arbetar med två större forskningsområden. Det ena området handlar om samspelet mellan människa, utformning av stadsmiljö och val av transportmedel. Inom detta område bedriver jag bland annat forskning om betydelsen av människors upplevelse av utomhusbelysning för aktiva transporter, såsom att gå och cykla. En annan fråga handlar om hur energieffektiv belysning kan utformas för fotgängare och cyklister i olika miljöer. Förutsättningarna för att barn ska kunna röra sig på egen hand till fots eller med cykel i sin närmiljö är ett särskilt intresse.

Ett andra forskningsområde fokuserar människans relation till naturmiljöer. Inom detta område studerar jag hur allmänhet och olika intressegrupper ser på biologisk mångfald och olika åtgärder för att skydda och förvalta den. Vilt levande djur och förvaltningen av dem väcker ibland starka känslor. Inom detta område forskar jag om betydelsen av vilt för psykologisk återhämtning i naturen, rädsla för stora rovdjur och olika kommunikationsinterventioner. Vidare är jag involverad i forskning om miljöpsykologiska perspektiv på människors upplevelser, känslor och kommunikation kring globala förändringar i klimat och biologisk mångfald.

Jag bedriver undervisning i miljöpsykologi bland annat inom E-environmental psychology och Sustainable Urban Design. Jag undervisar och handleder inom forskartbildningen i miljöpsykologi vid Lunds universitet och är gärna värd för internationella utbyten. Under de senaste åren har jag även arbetat med ett uppdrag om hållbar campusutveckling inom LTH.

Miljöpsykologins fokus på tillämpning innebär omfattande samverkan med myndigheter, kommuner och olika intressegrupper inom stadsutveckling, ljus och belysning samt naturskydd och viltförvaltning nationellt och internationellt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren