Foto av Maria Johansson
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om samspelet mellan människa och miljö. Jag är särskilt intresserad av tillämpad forskning med fokus på individens roll i en hållbar utveckling. Forskningen bedrivs oftast i flervetenskapliga projekt. 

Aktiva transporter såsom att gå och cykla har en positiv inverkan på människors hälsa och bidrar till att minska miljöproblem förknippade med bilanvändning. Ett forskningsområde handlar om betydelsen av samspelet mellan individ, utformning av stadsmiljö och val av transportmedel. Aktuella projekt studerar barns rörlighet i stadsmiljöer och gående som transportform. Upplevelsen av att gå utomhus kvällstid påverkas av olika typer av belysning. I detta sammanhang studeras konsekvenserna av att införa nya energisnåla ljuskällor såsom LED i utomhusbelysning. 

Naturmiljöer är generellt uppskattade av människor och det finns idag ett stort tryck på stadsnära naturområden. Forskningen handlar om hur allmänhet och olika intressegrupper ser på biologisk mångfald samt olika åtgärder för att skydda och förvalta den. En del arter väcker starkare känslor, både positiva och negativa, än andra. Inom detta område forskar jag på upplevelsen av rädsla för stora rovdjur. 

Inom miljöpsykologi i Lund finns en lång tradition av att studera vårdmiljöer. Inom detta område forskar jag kring utformningen av boenden med särskild service för personer med psykiska funktionshinder. Därutöver bedriver jag forskning om vilka förutsättningar som skapar positiva respektive negativa reaktioner på vindkraftsetableringar bland boende i närområdet.

Jag undervisar i miljöpsykologi inom både grundutbildning och forskarutbildning företrädesvis vid Lunds Tekniska Högskola, men även  vid andra universitet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren