Personlig profil

Forskning

Intresseområden

 • Medeltida och tidigmodern visuell kultur
 • Visuell retorik
 • Visualitet och materialitet
 • Konst och helgonkult
 • Konst och kunskap
 • Konst och antropologi
 • Visioner och visuell erfarenhet under medeltiden
 • Genushistoria, kvinnohistoria
 • Författarporträtt
 • Medeltidens ikonografi
 • Medeltida handskrifter och illuminationer
 • Inkunabler och tidig tryckta böcker
 • Pilgrimsfärd och det heliga landet under medeltiden
 • Teori och metod i studiet av förmoderna och tidigmoderna konst

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Konstvetenskap

Fria nyckelord

 • Medeltidsstudier
 • Tidig modern konst
 • Handskriftsstudier
 • Visuell kultur
 • Visuell retorik
 • Visualitet
 • Materialitet
 • Helgonkult

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Husabø Oen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren