Foto av Maria Söderberg

Maria Söderberg

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar i stor utsträckning om socialt arbete med inriktning mot äldre och just nu särskilt om valfrihet inom äldreomsorgen. Parallellt arbetar jag med ett forskningsprojekt om matfattigdom och mathjälp med titeln ”Det ovärdiga i att vara hungrig och det ovärdiga i att behöva ta emot mat: Hur skapar professionella värdighet i mötet med hjälpsökande?”.

Jag disputerade 2014 vid Lunds universitet. Min avhandling uppmärksammade överväganden i samband med äldre personers eventuella flytt från eget boende till ett särskilt boende. Jag valde att belysa processen i en samhällelig kontext och samtidigt förhålla mig till hur äldre personer, deras närstående och biståndshandläggare enskilt och i relation till varandra upplever och beskriver denna process (http://www.lu.se/lup/publication/4387422). Detta forskningsintresse har under åren vidareutvecklats. Under en tid som universitetslektor vid Göteborgs universitet hade jag möjlighet att ur ett fjärde perspektiv studera hur sjuksköterskor hanterar processen när äldre personer överväger en flytt till ett särskilt boende i samband med en sjukhusvistelse. Som postdoktor vid Linnéuniversitetet belyste jag sedan ur ett femte perspektiv hur hemtjänstpersonal som utför biståndsbedömda insatser hanterar denna process.

Jag har även medverkat i forskning om multi-professionella team och deras möjligheter att bidra till en mer sammanhållen vård och omsorg för multisjuka äldre. I ytterligare ett projekt har jag studerat äldre personers strategier för att skapa meningsfulla sociala interaktioner i ett sammanhang där utrymmet för socialt arbete inom äldreomsorgen begränsas.

Undervisning

Jag undervisar, handleder och examinerar på olika kurser och nivåer på Socialhögskolan, huvudsakligen på Campus Helsingborg. Bland dessa kurser ingår exempelvis verksamhetsförlagd utbildning. Jag arbetar också som lärare på kursen ”Det sociala arbetets organisering” och sedan några år tillbaka är jag kursansvarig för C-uppsatskursen (Hbg).    

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • LSSMC: Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Söderberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren