Foto av Marianne Kylberg

Marianne Kylberg

Universitetsadjunkt,

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på aktivitet och delaktighet i samhället för äldre personer. Det övergripande syftet med mitt avhandlingsarbete var att undersöka användningen av främst gånghjälpmedel för personer över 80 år. Skillnader mellan dem som använder och inte använder gånghjälpmedel undersöktes utifrån fysisk boendemiljö, sociodemografiska samt hälsorelaterade faktorer.  Avhandlingen har även ett Europeiskt fokus, genom att äldre personers tillgång till hjälpmedel och användning av gånghjälpmedel har undersökts i Lettland och Sverige. 

Förnärvarande har jag en anställning som universitetsadjunkt vid institutionen för Hälsovetenskaper, med tillhörighet i forskarguppen Aktivt och hälsosamt åldrande som utgör en del av Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Efter min disputation har jag varit involverad i en rapport kring brukarmedverkan i forskning samt i ytterligare en rapport kring bostäder för äldre. För närvarande är jag aktiv i ett forskningsprojekt kring patientprocesser för multisjuka äldre – en utvärdering av Hälsostaden Ängelholm. Under våren kommer jag även vara delaktig i ett projekt kring mobil teknologi hos äldre personer med neurologiska funktionsnedsättningar.

Doktorsavhandling
Kylberg, M. (2014). Assistive devices in everyday life for very old people – Use, non-use and opportunities for use. Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet. ISBN 978-91-7619-060-9.

Undervisning

Jag är också engagerad inom arbetsterapeutprogrammet där jag undervisar inom olika områden med fokus på Aktivitetsvetenskap, arbetsterapi teori samt hjälpmedel och hemmiljö. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Kylberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren