Inget foto av Marianne Kylberg

Marianne Kylberg

Universitetsadjunkt,

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om aktivitet och hälsa för den åldrande befolkningen. Det finns många faktorer som inverkar på hälsa där bostaden och dess närområde utgör en viktig grund som skapar möjlighet att utföra dagliga aktiviteter och vara delaktig i samhällslivet.

När och vad är det som gör att vi börjar fundera på om vi ska flytta till en annan bostad? Hur ska bostaden vara utformad och vad är viktigt i närområdet för att vi ska trivas och ha möjlighet att leva ett aktivt liv under vårt åldrande? Detta är frågor som jag undersöker inom ramen för forskningsprojektet RELOC-AGE.

Forskningen bedrivs inom Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), som är ett Forte-centrum vid Lunds universitet.

Doktorsavhandling
Kylberg, M. (2014). Assistive devices in everyday life for very old people – Use, non-use and opportunities for use. Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet. ISBN 978-91-7619-060-9.

Undervisning

Min undervisning är främst inriktad på aktivitet och hälsa. Studenterna introduceras till arbetsterapeutisk teori och aktivitetsvetenskap där aktivitet och görande är centrala begrepp för att förstå och förklara mänsklig aktivitet. Den teoretiska grunden fördjupas under utbildningen och utgör en viktig del i studenternas utveckling av professionell kompetens.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Kylberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren