Inget foto av Marie Göransson

Marie Göransson

Doktorand, Hovrättsassessor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingsprojekt:

Familjerättsliga perspektiv på äganderättspresumtionen i 4 kap. 19 § utsökningsbalken

 

Mitt avhandlingsprojekt gäller äganderättspresumtionen i 4 kap. 19 § ut­sök­nings­­balk­en. Enligt den bestämmelsen ska lös egendom som finns i mak­ars respektive sam­bors ge­men­samma besittning vid ut­­­mät­ning presumeras tillhöra gäldenären en­sam. Jag undersöker i avhandlingen regeln ur ett familjerättsligt perspektiv.

 

Utifrån det perspektivet är presumtionsregeln sär­skilt in­tress­ant i två av­­seen­­den. Jag tänker både på att egen­domen pre­su­me­­ras tillhöra en­bart den ena parten och på att pre­­sumtionsregeln gäller på samma sätt för makar och sam­bor. Dessa för­hållan­den bildar utgångspunkt för två teman som avhandlingen bygg­er på.

 

Inom ramen för avhandlingens båda teman utforskar jag hur pre­­­sum­tions­­­regeln sam­­­spelar med familjerättslig reglering av makars och sam­bors in­bör­des eko­­­­no­mi­ska mellan­havan­den. Jag studerar alltså hur rätts­ord­ning­­en funge­rar i en skär­­nings­­punkt där famil­je­rätt möter ut­sök­nings­­­rätt. Det som jag fram­för allt in­­t­ress­e­r­ar mig för är om fa­mil­je­­­rättsliga grund­satser modi­fi­eras i förhållande till en borgenär.

 

Det första avhandlingstemat utgår ifrån den familje­rätts­liga grundsatsen att par­­terna i ett äktenskap respektive ett samboförhållande är två skilda rätts­­subjekt med individuella eko­nomiska in­tress­­en som kan komma i konflikt med var­andra. Syf­­tet med det första av­hand­lings­temat är att undersöka om pre­­sum­tionsregeln inne­bär att makar och sam­bor i förhållande till en borge­när i stället be­trak­­tas som en eko­­nomisk en­het.

 

Det andra avhandlingstemat utgår ifrån den familje­rätts­liga grund­­satsen att den ekonomiska gemenskapen mellan makar är starkare än mellan sam­­bor. Syf­tet med det andra avhandlingstemat är att under­söka om pre­sumtions­regeln innebär att makar och sam­bor i förhållande till en bor­ge­­när i stället antas ha en ekonomisk ge­men­­skap på samma nivå.

 

I undersökningen av avhandlingens teman använder jag mig av teorin om nor­­­­ma­tiva grundmönster. Till grund för undersökningen ligger en rätts­­­­dog­­ma­­tisk kart­­­­läggningsstudie. I kartläggningsstudien ut­forskar jag pre­sum­­tions­regelns be­tyd­el­­se för den som är gift eller sambo med gäl­de­nären. Min under­sök­ning är allt­­så inte begränsad till presumtionsregelns tillämpning i ut­mätnings­­process­en. Den avser också de rättsliga konse­kvenserna av tillämpningen för maken respek­tive sambon.

 

Det familjerättsliga perspektivet som jag i kartläggningsstudien anlägger på pre­sumtionsregeln har hit­­tills huvud­sak­ligen sak­nats i den rättsvetenskapliga litte­raturen. Detta är för­­vån­an­­de, efter­som familje­rättsliga regler har avgörande be­tydelse så­väl för pre­­­sum­tions­­­regelns tillämplighet som för dess rättsliga kon­se­kvenser. Genom kart­­läggnings­studien som jag gör i av­hand­lingen sätts pre­sum­tions­regeln nu in i sin familje­rättsliga kon­­text.

 

I studierna av avhandlingens två teman vänder jag på det familjerättsliga pers­pek­­tiv­­et och använder presumtionsregeln som en lins för att belysa den rättsliga be­tydelsen av att vara gift respektive sambo. Tidigare studier av sam­lev­na­dens rätts­­liga karaktär har huvud­sak­ligen fokuserats på reg­leringen av part­er­nas in­­bör­­des mellan­­havanden. Genom att i stället ut­gå ifrån reglering som gäller de båda par­­t­ernas för­hållande till en borge­när kan jag i avhandlingen ny­ansera bil­den av äkten­skapets och samboförhållandets rätts­liga innebörd.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Familjerätt
  • Sakrätt
  • Insolvensrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Göransson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler