Foto av Marie Ledendal

Marie Ledendal

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Marie Ledendal (fil. dr., Heriot-Watt University, 2015) är lektor i tillämpad visuell kommunikation vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Min forskning studerar och diskuterar ämnesområdet tillämpad visuell kommunikation med utgångspunkt i konst, mode och visuella uttryck. Där jag har ett specifikt intresse för skärningspunkten mellan visuell representation, materialitet, människa och miljö, samt ämnesområdena hållbarhet, aktivism och identitet.

Min pågående forskning undersöker hur konst och mode verkar som strategiska kommunikationsbärare och hur visuell representation målmedvetet används som strategiska meningsskapande verktyg. En tvärvetenskaplig forskning som knyter an till den pågående utvecklingen av ämnesområdet strategisk kommunikation. Pågående forskningsprojekt, undersöker och ifrågasätter hur konst kan används för att skapa identitet för städer och kommuner. Hur konsten används som argument inom kommunikation kring platsvarumärken. Projektet ”En stad i förändring” tittar på hur offentlig konst kan användas i staden i relation till demokratiska rättigheter och ett normkritiskt perspektiv. I projektet ”Public art and promotion of the city studeras hur konsten används som argument inom t.ex. platsvarumärkesprocesser och identitetsskapande. Projektet ”Danius och modet” undersöker hur plagg kan agera kommunikationsplattform, genom att diskutera själviscensättande gestaltning för att skapa symbolisk plaggbetydelse och kontextuell symbolik.

Forskning bottnas i min tvärvetenskapliga forskningsbakgrund inom områdena tillämpad visuell gestaltning och designmetodik. Inom vilken jag har en praktikbaserad filosofie doktor i Smart Textiles / Textile Design vid School of Textile and Design, Heriot-Watt University, UK samt en Master of Arts i textildesign vid Textilhögskolan i Borås. Doktorsavhandlingen ”Thermochromic textiles and sunlight activating systems: an alternative means to induce colour change” fokuserar på utveckling av nya designmetoder för textilier med reversibla mönster / termokroma färgämnen för nya textila material för att utnyttja solen för att aktivera färgförändring i textil tryckta med termokroma färgämnen för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart system för aktivering, jämfört med mera traditionella aktiveringsmetoder. Avhandlingen undersökte även möjligheten att använda solceller för att driva värmekretsar, vilka i sin tur aktiverar färgförändring inom textilierna.

Jag är delaktig i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Kulturens rum och kreativitetens villkor (Crocus), där jag sitter i projektgruppen. En miljö som ämnar verka för samarbete kring forskning och utbildning utifrån olika aspekter och skärningspunkter inom området kreativitet.

Konstnärligt arbete

Jag arbetar även konstnärligt, ofta med projekt som ligger i gränslandet mellan design, forskning och konst. Jag är intresserad av frågeställningar och processer, där jag kan fördjupa mig i olika perspektiv, skeenden och materialitet.

Jag har varit aktiv inom Smart Textiles (material som agerar, interagera och reagera på sin omgivning) i över 15 år, där jag har specialiserat mig på textilier med färgskiftande egenskaper, såsom termokroma (värmekänslig) och fotokroma ( UV-känsliga) färger. Jag arbetar ofta utifrån undersökande och experimentella metoder, och gärna med textila tekniker som tryck (screentryck samt digitaltryck), stickat (handstickat samt maskinensticka) och broderi (handbroderi samt maskinbroderi).

Undervisning

Mina arbetsuppgifter omfattar undervisning i tillämpad visuell kommunikation, grafisk design och rörlig bild, design- och modevetenskap, varumärkeskultur, strategisk kommunikation, samt kursansvar för kurser inom tillämpad visuell kommunikation, digitala medier och modekommunikation. Jag handleder även examensarbeten på de två kandidatprogrammen Strategisk kommunikation och Strategisk kommunikation – digitala medier samt på masterprogrammet. Förutom aktiviteter på ISK medverkar jag i utbildning på kandidatprogrammet i modevetenskap, Avdelningen för Modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet, samt gästföreläser.

Sedan oktober 2019 är jag programansvarig för institutionens för strategisk kommunikations Kandidatprogram i strategisk kommunikation och Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier. Uppdraget innefattar såväl administrativa uppgifter som att arbetat med pedagogisk utveckling inom ramen för tvärvetenskapliga program.

Sedan 2019 är jag även representant i Grundutbildningsrådet samt Kursplanegruppen på Institutionen för strategisk kommunikation. Jag sitter även som ledamot i institutionsstyrelsen sedan 2021.

Samverkan

Samverkningsmässigt har jag arbetat med att kommunicera min forskning kring smarta textiler och min avhandling till det omgivande samhället till målgruppen barn och ungar. År 2015 startade jag projektet Smarta Textiler för barn och unga med syftet att sprida ny kunskap och ge barn och unga möjlighet att experimentera med nya innovativa textila material. De innovativa materialen, direkt-responsiva, såväl som att de kan konstrueras till avancerade strukturer med inkorporerade elektroniska och digitala system, var i stort sett enbart tillgängliga för forskning och utveckling. Hundratals barn har genom detta samverkansprojekt fått lära sig om dessa nya material via de öppna aktiviteter och kurser som jag har genomfört.

Jag håller även populärvetenskapliga föreläsningar om hållbara textiler och textila material.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Design
  • Kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

  • Visuell kommunikation
  • Mode
  • Konst
  • grafisk design
  • Varumärkesidentitet
  • Hållbarhet
  • Smarta Textiler

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Ledendal är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren