Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om utveckling och utvärdering av avancerade regionala och globala klimat- och jordsystemmodeller, och deras tillämpningar på klimatprojektioner och -scenarier. Modellutvecklingen grundar sig på fysikalisk vetenskaplig förståelse av klimatsystemet och dess processer.

Under de senaste 15 åren, jag har koordinerad tre stora svenska forskningsprogram om klimatfrågor som involverat flera forskargrupper vid olika universitet samt institut. Dessa program har banat väg till klimatmodelleringsforskningen i Sverige idag samt bidrag i internationella projekt. Jag har även bidragit till FN:s klimatpanels (IPCC) arbete, medverkat i den svenska delegationen till FN:s klimatförhandlingar och deltagit i flera olika rådgivande grupper i Sverige och andra länder. Under åren har jag därutöver diskuterat klimatforskning med olika avnämare genom dialoger och presentationer.

Min tidiga forskningskarriär fram till 1997 var fokuserad på stratosfärozon (ozonskiktet) inte minst på Arktis. Det handlade om mätningar med olika tekniker i norra Finland och Svalbard, analys av data samt numerisk global modellering av den så kallade mellersta atmosfären (10-80 km höjd), i samarbete med internationella forskargrupper och i gemensamma projekt.

Utöver min egen forskning och forskningsledarskap vid Lunds universitet är jag docent i meteorologi vid Helsingfors universitet i Finland samt klimatrådgivare vid SMHI.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fria nyckelord

  • klimat
  • klimatforskning
  • klimatmodeller
  • klimatförändring

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Markku Rummukainen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren