Foto av Marlene Malmström

Marlene Malmström

Docent, Timlärare

Personlig profil

Forskning

Jag är leg. Sjuksköterska och Docent i omvårdnad och har min grundanställning som FoUU-ledare vid verksamhetsområde kirurgi och gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus. Jag är också knuten till forskargruppen Proaktiv integrerad vård (PRICE) vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger på patienters upplevelser och optimering av cancervårdprocesser. Forskningen involverar patientens hela cancerprocess från första misstanke om cancer till eventuell behandling och efterföljande rehabilitering och/eller palliativ vård. Drivkraften är att med stöd i patienters upplevelser och erfarenheter av cancerprocessen arbeta för att testa, utvärdera och implementera optimerade arbetssätt med syftet att främja patientens välbefinnande och väg genom processen. 

Jag disputerade 2013 med en avhandling som fokuserade på Optimerad uppföljning efter kirurgi pga esofaguscancer vilken innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Min post doc period gjorde jag (2015-2017) i ett internationellt projekt med ledning från Oxfords universitet. Projektet fokuserade på Patienters erfarenheter av sin process och sina möten med vården från första symtom till behandling för kolorektal- och lungcancer i Sverige, Danmark och England som underlag för utökad förståelse för de skillnader som påvisats mellan länderna gällande bland annat överlevnad och hälsobeteende/mönster. Idag arbetar jag huvudsakligen med fyra projekt:

ReScreen studien - Screeningbaserad individualiserad rehabilitering vid primär bröstcancerbehandling. Projektet är designat som en komplex interventionsstudie med syftet att utveckla och utvärdera effekten av screeningbaserad individualiserad rehabilitering i samband med primär bröstcancerbehandling. Projektet innefattar bland annat en systematisk review, feasibility studie, RCT studie med fokus på patientens återhämtning och hälsoekonomiska effekter samt utvärdering av interventionen genom intervjuer med patienter och närstående. I projektet innefattas även en registerbaserad studie med syftet att kartlägga utvecklingen inom cancerrehabilitering över tid. (PI Marlene Malmström)

ReMig studien: Rehabilitering på lika villkor – En studie med fokus på migrerade kvinnors återhämtning och överlevnad i samband med bröstcancer. I detta forskningsprojekt fokuserar vi på rehabilitering vid cancer specifikt för migrerade kvinnor. Målet är att öka kunskapen kring cancerrehabilitering för att öka förutsättningar för jämlik och individualiserad rehabilitering för alla. Inom ramen för projektet genomförs en systematisk review, en prospektiv kohortstudie, en kvalitativ intervjustudie och en registerbaserad studie. (PI Annette Holst-Hansson)

Rehabilitering och återhämtning vid cancer ur patientens och kontaktsjuksköterskans perspektiv som underlag för en modell för optimerad cancerrehabilitering. Projektet genomförs i samarbete med Regionalt Cancercentrum Syd och Karolinska institutet och fokuserar på hela cancerrehabiliteringsprocessen innefattande såväl pre- som rehabilitering. Projektet avser att ta fram en generisk modell för cancerrehabilitering och att utvärdera denna för patienter med esofagus och ventrikelcancer. Projektet innefattar såväl kvalitativa studier som prospektiva kohortstudier. (PI Marlene Malmström)

Tidig identifiering av palliativa vårdbehov hos personer som utreds för matstrups- eller magsäckscancer. Projektet med utgångspunkt från Palliativt Utvecklingscentrum genomförs med fokus på att utvärdera den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) för patienter som drabbas av esofaguscancer. Målet med projektet är att utvärdera möjligheterna att identifiera palliativa vårdbehov i ett tidigt stadie i cancerprocessen och multidisciplinärt sätta in insatser för att främja patientens välbefinnande och vårdprocess. (PI Jimmie Kristensson)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • Cancer
  • omvårdnad
  • Rehabilitering
  • cancer processer
  • Palliativ vård

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marlene Malmström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren