Foto av Martin Ek Rosén

Martin Ek Rosén

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Martin Eks forskning handlar om ytkemiska processer hos fasta material inom katalys och förbränning, samt verktygsmaterial för skärande bearbetning. Samband mellan ytors struktur och sammansättning och deras reaktivitet studeras med in situ transmissionselektronmikroskopi vilket möjliggör avbildning på atomär nivå, i realtid och i reaktiva betingelser. Exempel på specifika forskningsprojekt är metanisering av koldioxid och oxidering av sot från biomassaförgasning; det övergripande temat anknyter till omställningen av kemikalieproduktion från fossila till förnybara råvaror.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Materialkemi

Fria nyckelord

  • Katalys
  • Oxidation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Ek Rosén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren