Foto av Martin Lindström

Martin Lindström

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Socialt kapital är ett begrepp från sociologi och statsvetenskap för social interaktion och sociala kontexter som underlättar samarbete och förtroende mellan olika aktörer i samhället. Socialt kapital har positiva effekter på bland annat arbetsliv, ekonomi och hälsa. Viktiga aspekter av socialt kapital är socialt deltagande samt tillit till andra människor och tillit till samhällets institutioner.

Sedan 2001 (ALF Yngre forskare från och med januari 2002) har forskningsprojektet studerat hur socialt deltagande, tillit till andra och tillit till samhällets institutioner har samband med självrapporterad generell och psykisk hälsa, levnadsvanor (rökning, fysisk aktivitet, kost, alkohol, cannabis), total och diagnosspecifik mortalitet, tillgång tillsjukvård, trygghet i det egna bostadsområdet samt våld och hot om våld.

Studierna är tvärsnitts- och longitudinella studier, individbaserade studier och flernivå-analyser (med geografisk nivå delområde, stadsdel, kommun, landsting, länder).

Data från MKC-studien, Malmö Nack-Skulder-studien (tidigare), British Household Panel Survey (BHPS), folkhälsoenkäterna Skåne (2000, 2004, 2008 och 2012), skolenkäterna i Skåne (2012 och 2016, föräldraenkäten i Skåne (2014), och ULF-undersökningarna (SCB) har huvudsakligen använts.

Samarbetsprojekt med Centrum för Ekonomisk Demografi (CED), Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet, om hur förhållanden och exponering tidigt i livet (early life conditions) påverkar olika aspekter av hälsa senare i livet (livsförloppsanalyser).

Porträttfoto: Bertil Kjellberg, CPF

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • socialt kapital
 • folkhälsa
 • hälsopolitik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren