Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag undersöker föreställningar om skrivande i gymnasiet och i högre utbildning så som de kommer till uttryck i kurs- och ämnesplaner och medial debatt. Skrivande studeras ur såväl ett synkront som ett diakront perspektiv. Det innebär alltså att jag söker finna historiska orsaker till rådande föreställningar om skrivande. Jag jämför situationen i Sverige med den i några andra länder. En viktig fråga att söka besvara är vilka mekanismer som skapar idéer om skrivande. Teorier och metoder är hämtade från kritisk diskursanalys, SFL (systemic functional linguistics) och olika samhällsteorier.

I min licentiatuppsats ägnade jag mig åt skönlitterärt skrivande och läsning i gymnasieskolans svenskämne. Inspirerad av fanfiction skapade jag ett undervisningsprojekt i min egen klass där skönlitterär läsning och skrivande ingick. I analysen användes främst narratologiska teorier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Didaktik
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • skrivkris
  • literacykris
  • skrivforskning
  • läsforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Malmström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren