Foto av Martin N Andersson

Martin N Andersson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vad jag arbetar med

Jag har ett stort intresse för ekologi i allmänhet, men är specialist inom kemisk ekologi och insekters doftkommunikation. Mina forskningsprojekt sträcker sig från genetiska och funktionella studier av doftreceptorer till elektrofysiologi, feromonidentifiering och beteendestudier i fält. Jag har framförallt studerat doftkommunikation hos gallmyggor och barkborrar, men även hos andra skalbaggsarter, bladloppor och bananflugor.

I mars 2011 påbörjade jag min VR-finansierade postdok-anställning i "Feromongruppen" med Christer Löfstedt som värd. Inom mitt huvudprojekt på korngallmyggan (Mayetiola destructor), som är en allvarlig skadegörare på vete, har jag identifierat de gener som ligger till grund för doft- och smaksinnet samt studerat deras uttryck i olika vävnader hos de båda könen. För närvarande uttrycker jag gallmyggans doftreceptorer i heterologa cellsystem för att karakterisera doftsvaren hos de receptorer som detekterar gallmyggans feromon. Dessutom har jag som mål att även beskriva gallmyggans feromonbiosyntes.

En annan färsk forskningsinriktning är att ta reda på varför insekter strikt grupperar specifika doftceller i samma ”dofthår” på antennerna. I detta projekt har jag utnyttjat luktsinnet hos granbarkborren. Med hjälp av elektrofysiologiska studier i labbet i kombination med beteendestudier i fält har jag visat att grupperingen av doftceller möjliggör kommunikation mellan celler på antenn-nivå och dessutom gör det lättare för insekten att särskilja närliggande doftkällor i omgivningen.

Jag är även involverad i ett projekt på klöverspetsvivlar där målet är att förstå vivlarnas ekologi och doftkommunikation för att på sikt kunna skydda klöverfält med biologiska och miljöfrämjande metoder. I detta projekt har jag identifierat vivlarnas doftceller för klöverdofter, studerat vivlarnas doft- och mat-preferenser samt förekomst i klöverfälten under sommarsäsongen.

Jag samarbetar även med två andra forskningsledare vid andra avdelningar inom den Biologiska Institutionen. Tillsammans med Marcus Stensmyr studerar jag bananflugors (Drosophila melanogaster) reaktion på dofter som produceras av olika bakterier. Jag samarbetar med Caroline Isaksson i ett projekt på talgoxar (Parus major) där vi studerar effekterna av diet och temperatur på blodets fettsyresammansättning och dess koppling till skadlig oxidativ stress.

Min bakgrund

Jag erhöll min masterexamen i biologi från Lunds Universitet 2006. Mitt masterprojekt utfördes i samarbete med gruppen för Kemisk Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Sverige, där jag senare även var verksam som doktorand. Under mitt masterprojekt identifierade jag en attraktiv feromonblandning som kan användas för att övervaka populationer av korngallmyggan, d.v.s. en studie som ligger till grund för mitt nuvarande huvudprojekt. Som doktorand identifierade jag granbarkborrens (Ips typographus) doftreceptorer, karakteriserade doftcellerna med hjälp av elektrofysiologi, samt studerade beteendesvar till frånstötande lövträdsdofter i fält. Jag erhöll min doktorsexamen i februari 2011. Titeln på min avhandling är "Olfaction in the spruce bark beetle, Ips typographus - Receptor, neuron and habitat" och denna belönades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien som bästa avhandling inom de agrara näringarna år 2011.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Bioinformatik och systembiologi
  • Genetik
  • Evolutionsbiologi
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin N Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren