Martina Axmin

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är biträdande universitetslektor i socialrätt . Mina forskningsområden omfattar huvudsakligen socialförsäkringsrätt, äldrerätt och medicinsk rätt. I min forskning har jag

undersökt frågor kopplade till grundläggande sociala rättigheter och välfärdsstatens utveckling och utmaning, såväl i ett nationellt som i ett EU-rättsligt perspektiv.

 

Jag har under min verksamma tid som forskare rört mig i en internationell kontext. Jag samverkar särskilt i sådana sammanhang kring frågor om grundläggande sociala rättigheter inom EU. Sedan den 1 januari 2017 är jag nationell expert i ett av EU-kommissionen finansierat nätverk (MoveS). Här samverkar jag med forskare från andra europeiska universitet i frågor rörande fri rörlighet för arbetstagare och social trygghetssamordning.

 

Min forskning präglas av ett tvärvetenskapligt angreppsätt. Jag är styrelseledamot i CASE, som är en tvärvetenskaplig forskarmijö vid medcinska fakulteten vid Lunds universitet. Jag är även ansluten till ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ; Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen. Tematiska samverkansinitiativ har varit Lunds universitets eget instrument för att bl.a. öka samarbetet mellan fakulteterna. Jag sitter med i styrgruppen för nämnda samverkansinitiativ som representant från Juridiska fakulteten

Undervisning

Jag har en mycket bred undervisningserfarenhet som
föreläsare, seminarielärare, examinator och handledare på samtliga nivåer av universitetsutbildning för studenter. Redan som yrkesverksam utanför akademin - innan jag påbörjade mina doktorandstudier vid juridiska fakulteten – anlitades jag som extern lärare. Jag har ämnesmässigt en mycket bred undervisningserfarenhet främst inom den offentliga rätten och har undervisat på engelska på mastersnivå.

Jag har även stor undervisningserfarenhet utanför den akademiska kontexten. Jag undervisade under många år tillsammans  vid Domstolsverkets utbildning i socialförsäkringsrätt för notarier vid förvaltningsrätt. Jag var även med att bygga upp och ansvarade
tillsammans med en domstolshandläggare för Domstolsverkets utbildning i socialförsäkringsrätt för handläggare vid domstolarna. 

Precis som min praktiska bakgrund speglar sig i min forskningsprofil, gör den även det i min pedagogiska profil. För mig är det väsentligt att kombinera teori och praktik även i min undervisning. Mina
föreläsningar på juristprogrammet är inriktade på att ge studenterna verktyg för juridisk argumentation och problemlösning, men jag vill även uppmuntra till kritisk reflektion över rättens roll i samhället.

Jag är sedan HT20 även lärarlagsordförande för familjerätten, arbetsrätten och socialförsäkringsrätten. Det innebär att jag har ett samordnande ansvar för fördjupningskurser och examensuppsatser inom nämnda områden, vilket exempelvis innebär fördela examensarbetena inom lärarlaget och bestämma vem som ska
fungera som examinator, men även att upprätta budget.

Jag uppskattar mycket att i mitt vardagliga arbete att få möta och samtala med studenterna. Det blev särskilt tydligt för mig under de terminer vi hade distansundervisning. Det både utmanar och utvecklar mig som jurist. Det gäller att inte stelna i mina egna förkunskaper eller fördomar eller ett ”så brukar man inte tänka”. Ett nytt sätt att tänka kan mycket väl vara av stort intresse.

Mitt stora intresse för pedagogiska frågor har resulterat i medverkan i läroböcker i medicinsk rätt och äldrerätt. Jag är även medförfattare till en grundläggande lärobok som behandlar socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. I boken arbetar vi med problemöversikter – så kallade tankescheman – som lotsar läsaren genom en ofta snårig
lagstiftning steg för steg. Den pedagogiska infallsvinkeln har visat sig passa väl för ämnet och reaktionerna – både från studenter, i anmälningar och utanför akademin – har varit positiva. Vi har exempelvis bjudits in för att presentera boken på ett seminarium anordnat av Sveriges Arbetslöshetskassors Forskningsråd.

Samverkan

Min forskning präglas av att jag under drygt tio års tid arbetat i förvaltningsmyndighet (Försäkringskassan) och allmän förvaltningsdomstol. 

Jag har även sedan jag kom till fakulteten försökt föra ut min forskning och föreläsa i mina ämnen genom att löpande undervisa utanför akademien, exempelvis praktiker från domstolar för Domstolsverkets räkning. Jag skriver också rättsfallsanalyser, som publiceras i JP Infonet, där jag når ut till verksamma jurister.

Med min bakgrund ser jag det som betydelsefullt att kombinera min forskning med samverkan med det omgivande samhället. Det blir särskilt viktigt inom ett område som socialrätt och socialförsäkring som inte sällan bygger på lagstiftning som ger ett stort utrymme för olika bedömningar.

Genom min medverkan i CASE har jag också fått större insikt i betydelsen av att som forskare samverka med det omgivande samhället. CASE har ett brukarråd knutet till verksamheten, vilket bidrar med synpunkter och forskningsfrågor till olika projekt. Brukarrådet består främst av äldre personer och representanter för relevanta organisationer och från myndigheter. Inspelen från Brukarrådet på olika forskningsfrågor eller projektidéer ger nya och inspirerande infallsvinklar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martina Axmin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren