Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Den forskning jag bedrivit från och med publiceringen av min avhandling ”Droger och Disciplin” har mestadels roterat kring människobehandlande organisationer. När jag studerar människobehandlande organisationer utgår jag oftast från sociologiska, socialpsykologiska och antropologiska teorier kombinerat med ett könsperspektiv. Mot slutet av 1990-talet studerade jag det sociala arbetet med barn och ungdomar sett ur socialsekreterarnas och behandlarnas perspektiv (se ”Förändring och kön i socialt arbete”) samt missbrukande kvinnors berättelser om det egna missbruket och sina vårderfarenheter (se Berättelser om missbruk och vård”).

Vid sidan om dessa behandlingsstudier genomförde jag också på uppdrag av Folkhälsoinstitutet en studie av drogbruk och riskbeteende bland homo- och bisexuella män (se ”Drogrus och sexlust”). I början av 2000-talet studerade jag hur behandlare inom den statliga ungdoms- och institutionsvården beskriver de intagna flickorna och pojkarna, deras problem och behov (se ”Flickor och pojkar på institution – ett könsperspektiv på vården av ungdomar”). Könsperspektivet utgör onekligen en röd tråd i min forskning. Det utgår jag även ifrån i mitt  forskningsprojekt som handlar om deprimerade män och de psykosociala riskfaktorer som ligger bakom depressioners utveckling bland medelålders män.

Undervisning

Jag har sedan många år tillbaka ett genuint intresse för pedagogiska frågor samt mångårig erfarenhet av undervisning och handledning på universitetsnivå. I mitten av 1990-talet blev jag intresserad av problembaserat lärande (PBL) och förde in den pedagogiken i kursen Socialt arbete med missbrukare. PBL är ett fruktbart alternativ till den katederledda universitetsundervisningen som bl a bygger på nya lärar- och studentroller. Jag har också genomgått olika pedagogiska utbildningar som t ex universitetets lärarkurs för samhällsvetare och en PBL-kurs. 1998 tilldelades jag universitets pedagogiska pris.

Vid sidan om kursutveckling inom grundutbildningen har jag även deltagit i kursutveckling inom forskarutbildningen i socialt arbete och sociologi. I mitten på 1990-talet ledde jag ett nationellt kvalitetsarbete som hade till uppgift att upprätta gemensamma kvalitetskriterier för kandidatuppsatser inom några av landets olika socionomutbildningar. Dessförinnan författade jag ett uppsats-PM som drog upp riktlinjer för uppsatsarbeten på Socialhögskolan i Lund.

Mitt intresse för pedagogiska frågor ledde till en anställning som pedagogisk konsult vid dåvarande UCLU (Utvecklingscentrum för lärande och undervisning) vid Lunds universitet, där jag bl a höll i pedagogiska kurser för universitetslärare och forskarhandledningskurser för forskarhandledare. Jag har även själv genomgått universitetets Forskarhandledningskurs. Utöver detta har även handlett studenter på både kandidat-, magister- och masternivå, samt varit huvudhandledare för tre doktorander och fört dem fram till disputation. Vid sidan av detta har jag även utarbetat olika läromedel både på egen hand, varit redaktör för och medverkat i olika läroböcker (”Avvikande beteende”, ”Mellan hopp och förtvivlan”, Riskbruk och missbruk”, ”Könsperspektiv på missbruk”, ”Narkotikamissbruk”)

Samverkan

Har tagit initiativ till startandet av forskarnätverket Hälsa och Kön som är tänkt att vara ett internationellt, tvärinstitutionellt och tvärvetenskapligt nätverk för forskare som intresserar sig för hur hälsa och sjukdom samspelar med människors könstillhörighet. Riksbankens Jubileumsfond finansierar nätverkets verksamhet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Hilte är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler