Foto av Mats Tjernberg

Mats Tjernberg

Professor

Personlig profil

Undervisning

Min forskning är i huvdsak inriktad på skatterätt, närmare bestämt skatterättslig lagtokning och beskattning av fåmansföretag, men också på skatter och sociala förmåner för migranter. Jag leder för närvarande projektet Ömsesidiga rättsliga och ekonomiska förutsättningar för lyckad integration, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Min avhandling handlade om beskattning av fåmansaktiebolag. Jag har också forskat om crossborder leasing, beskattning i Öresundsregionen och taxeringsprocessen i Norden. Jag har tidigare lett forskningsprojekt finansierade av Instituet för rättsvetenskaplig forskning, SIEPS samt Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser.

Jag har handlett fem doktorander till disputation. Jag är för närvarande handledare för Margareta Björkvald, Lovisa Häckner Posse och Richard Croneberg.

Jag har varit opponent vid disputationer i Stockholm och Uppsala: Roland Dahlman, Katia Cejie och Jari Burmeister

Jag har vid tre tillfällen varit ledamot i betygsnämnder vid Århus universitet i Danmark: Malene Kerzel, Liselott Hedetoft Madsen och Thomas Booker.

Jag har varit peer reviewer för Nordic Tax Journal, Skattenytts Akademiska årsskrift och Retfeard.

Jag är styrelseledamot i TOR/Skattenytts forskningsstiftelse, och har 1999-2009 varit sekretare där samt VD för Skattenytt Förlag AB.

Jag har deltagit i Lunds universitets projekt med populärvetenskapliga föredrag på bibliotek i Skåne, samt hållit föredrag inom ramen för Lunds universitets Jubileumskurs (350 år) under rubriken "Hur aggressivt får man skatteplanera". Jag har också hållit rotary-föredrag i Lund och Båstad. Jag har publicerat debattartiklar i Svenska Dagbladet, Dagens industri och Sydsvenska dagbladet.

Undervisning

Jag undervisar på juristprogrammet i Lund, på både grundnivå och avancerad nivå. Min undervsiningskompetens är bred och omfattar både nationell oh internationell skatterätt, särskilt skatterättslig tolkning och beskattning av fåmansföretag. Jag har undervisat i skatterätt sedan 1989. Jag är delkursansvarig för skatterätten på termin fyra på programmet och fördjupningskuren Allmän företagsbeskattning. Jag handleder examensarbeten på juristprogrammet och mastersprogrammet i europeisk och internationell skatterätt.

Jag har tidigare varit prefekt på institutionen i tre år, studierektor med ansvar för pedagogiska frågor och studierektor för forskarutbildningen. Jag har en period varit ledamot i Lunds universitets grupp för likabehandling och jämställdhet.

2009-2011 var jag prefekt vid Juridiska institutionen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Fåmansföretag
  • Skatterättslig tolkning
  • Cross border leasing
  • Skatterätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Tjernberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren