Foto av Matthew Scott

Matthew Scott

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Matthew Scott är chef för temaområdet Mänskliga rättigheter och miljö vid Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund, Sverige. Hans arbete fokuserar på att integrera samhällsvetenskapliga perspektiv med internationella rättsliga standarder för att främja kontextkänslig, människorättsbaserad lag, policy och praxis relaterad till katastrofriskreducering och klimatanpassning. Hans främsta expertområde rör migration och förflyttning i samband med katastrofer och klimatförändringar, där han har publicerat en monografi med titeln Climate Change, Disasters and the Refugee Convention (CUP 2020), en redigerad volym med titeln Climate Change, Disasters and Internal Displacement in Asia and the Pacific: A Human Rights-Based Approach (Routledge 2021), och en rad bokkapitel och akademiska artiklar i bland annat International Journal of Refugee Law, Nordic Journal of International Law och Yearbook of International Disaster Lag. Den redigerade volymen var ett viktigt resultat av en regional tematisk studie som han koordinerade som en del av RWI:s Asien-Stillahavsområdet-program om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Aktuella forskningsintressen rör de lokala myndigheternas roll när det gäller att ta itu med klimat- och katastrofrelaterad migration och förflyttning, och hur mänskliga rättigheter kan bidra till att bygga motståndskraft mot pandemierisker. Matthew har en doktorsexamen i internationell folkrätt från Lunds universitet (2018) och en magisterexamen i socialantropologi för utveckling från SOAS (1998). Han praktiserade immigrations- och asylrätt innan han gick in i akademin. Han är medlem i den rådgivande kommittén för Platform on Disaster Displacement, medlem av redaktionen för Yearbook of International Disaster Law och en av grundarna av Nordic Network on Climate Related Displacement and Mobility. Vid Lunds universitet sammankallar han LLM-kursen om mänskliga rättigheter, miljö och klimatförändringar samt föreläser om internationell flyktingrätt och internationell mänsklig rättighet vid Juridiska fakulteten. Han föreläser också om MSc-programmet i katastrofriskminskning och klimatanpassning vid avdelningen för riskhantering och samhällelig säkerhet. Matthew är också aktivt engagerad i internationella samarbetsinitiativ och bidrar för närvarande med teknisk expertis om mänskliga rättigheter baserade tillvägagångssätt för katastrofriskminskning i åtta länder i Asien i samarbete med Asia Disaster Preparedness Center, Stockholm Environment Institute och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • Disaster risk reduction
 • Climate change adaptation
 • Sustainable development
 • Human rights
 • Displacement
 • Migration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Matthew Scott är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren