Personlig profil

Forskning

Jag är för närvarande involverad i forskningsprojektet Post hoc interventions vid Pufendorfinstitutet i Lund, där jag tillsammans med andra utvecklar metoder för att komma till rätta med fördomsfullt beteende i efterhand, innan det hinner ha någon negativ inverkan.

Jag arbetar också med frågor som rör orsakssamband. I samarbete med Caroline Torpe Touborg har jag föreslagit och försvarat en teori om teleologiska skäl som bygger på Touborgs teori om orsakssamband. Vi har också tillsammans utvecklat en relaterad teori om när man är klandervärd för ett utfall. I min avhandling från 2021 försvarar, motiverar och utvecklar jag dessa teorier. I synnerhet visar jag att de kan förklara våra intuitioner om skäl och klandervärdighet i fall av kollektiv skada, exempelvis när det kommer till klimatförändringarna eller Parfits berömda fall av de harmlösa torterarna.

För närvarande undersöker jag sätt att utvidga analysen i två olika riktningar: för det första vill jag ge en korrekt analys av vad det är att skada någon, och för det andra att ge en korrekt redogörelse för hur man bör förstå orsakssamband inom lagen. Jag arbetar exempelvis med ett projekt där jag ämnar reda ut hur man bäst förstår orsakssamband inom den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Undervisning

Jag undervisar både på Filosofiska Institutionen och på Avdelningen för mänskliga rättigheter, båda vid Lunds Universitet.

Sedan våren 2017 undervisar jag i religionsfilosofi på grundkursen i praktisk filosofi vid Lunds Universitet. Kursen heter "Religionsfilosofi och estetik", och jag undervisar på denna kurs tillsammans med Frits Gåvertsson. Jag undervisar också på kursen "Moralfilosofins klassiker" sedan våren 2019 tillsammans med Björn Petersson, och här ansvarar jag för den bit av kursen som berör Mary Wollstonecrafts filosofi. Denna kurs ingår i praktisk filosofi, termin 2. Vidare är jag sedan hösten 2021 lärare för delkursen "Modern Samhällsfilosofi", vilken också ingår i praktisk filosofi, termin 2. 

Jag har också utvecklat och hållit i två temakurser vid Filosofiska institutionen i Lund, vilket är kurser som endast ges vid ett tillfälle, och som studenter som läser praktisk filosofi termin 2 eller senare kan (och i vissa fall måste) läsa. Hösten 2021 utvecklade och höll jag och Anton Emilsson kursen "Fri vilja och ansvar" där vi gick igenom moderna klassiker på temat, och hösten 2017 undervisade jag en temakurs kallad "Kollektivt handlande och ansvar" där jag på liknande sätt gick igenom moderna klassiker på detta tema.

Vid avdelningen för mänskliga rättigheter är jag kursansvarig för kursen "Mänskliga rättigheter i teorin" som studenterna vid kandidatprogrammet läser under sin tredje termin. Jag undervisar i kursen tillsammans med Eric Brandstedt, och har tidigare undervisat i kursen tillsammans med Lena Halldenius och Cathrine Felix. Jag har undervisat i kursen sedan hösten 2019. 

Utöver detta handleder och examinerar jag också uppsatser vid samma utbildning sedan hösten 2019.

Yrkesarbete

Jag recenserar artiklar åt flera tidskrifter, däribland Ethical Theory and Moral Practice, Ergo, Erkenntis, Journal of Ethics and Social Philosophy, Journal of Ethics, Journal of Social Ontology och Journal of Value Inquiry.

Tidigare var jag ordförande för doktorandseminariet vid filosofiska institutionen, Lunds Universitet (2018-2019) och kassör i filosofiska föreningen (2016-2020). Utöver detta satt jag som doktorandrepresentant i filosofiska institutionens institutionsstyrelse (2016-2020), i HT:s forskarutbildningsnämnd (2016-2019) samt i HT:s forskningsnämnd (2018-2021). Som doktorandrepresentant i filosofiska institutionens institutionsstyrelse deltog jag i fakultetens kvalitetsdialogsarbete, valberedningsarbetet inför val av institutionsstyrelse samt i antagningen av doktorander.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Gunnemyr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren