Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en anställning som biträdande forskare på institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Jag har en doktorsexamen i gerontologi och min forskning syftar till att förstå hur miljöfaktorer (tex. upplevda, fysiska, sociala, policy) påverkar på äldres vardag, hälsa och livskvalitet.

Jag är involverad i flera nationella och internationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt som fokuserar på livshändelser i senare delen av livet, bostäder, hem och närmiljöer samt vård och rehabilitering i hemmet för personer med komplexa hälsotillstånd.

För närvarande leder jag två stora projekt; AGE-HERE som fokuserar på relationen mellan ekonomiska faktorer (t.ex. skatter) och hälsa hos äldre som äger sin bostad, och InHome som syftar till att utveckla en ny modell som integrerar miljöfaktorer i rehabilitering efter stroke för en mer personcentrerad service.

Jag tillhör forskargruppen Tillämpad Gerontologi, som är ansluten till CASE. Jag samarbetar också mycket med forskargruppen Miljö, Teknik och Delaktighet vid Högskolan Dalarna. Våra gemensamma projekt fokuserar på miljöns betydelse för människors hälsa, inom olika hälso- och vårdkontexter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • Åldrande
  • Boende
  • Gerontologi
  • Person-centred care
  • Stroke
  • Miljöpsykologi
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maya Kylén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren