Personlig profil

Forskning

Under min doktorandtid ska jag utforska vad som begränsar ekologisk växtodling. Jag fokuserar på två delar: dels vad som driver skillnaderna i skörd både inom ekologisk odling och jämfört med konventionell odling. Den andra delen är att ta reda på vad som begränsar konverteringen till ekologisk växtodling, speciellt i områden med låg ekologisk odling. Jag är speciellt intresserad i hur landskapet runtomkring gårdar påverkar deras skördar och möjligheter att lyckas med ekologisk odling, och hur detta hänger ihop med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektet kommer att kombinera enkäter till lantbrukare med fältarbete, för att undersöka vilka ekologiska och biologiska faktorer som ligger bakom skillnader i skörd och konvertering till ekologisk odling. Projektet i sin helhet är ett samarbete med kollegor på Sveriges Lantbruksuniversitet och Agrifood, med det gemensamma målet att bättre förstå vad som driver skördarna och konverteringen, och därmed skapa en grund för hur ekologisk växtodling kan förbättras och expandera.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Jordbruksvetenskap
  • Miljö- och naturvårdsvetenskap
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Melanie Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren