Foto av Mia Rönnmar

Mia Rönnmar

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Klicka här för CV.

Jag är professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Mina forskningsområden omfattar huvudsakligen svensk arbetsrätt, komparativ arbetsrätt och arbetsrätt och industrial relations på EU och Europanivå. I min forskning tillämpar jag rättsdogmatiska, komparativa och tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade angreppssätt. Jag har stor erfarenhet av interdisciplinärt, internationellt och komparativt forskningssamarbete med arbetsrätts- och industrial relations-forskare från ledande internationella universitet, och har en omfattande publikationslista som omfattar monografier, antologier, bokkapitel och artiklar i internationella och nationella tidskrifter.

Jag är medlem i ILO:s expertkommitté (the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, CEACR, 2023-2025).

Som President för the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), och tillsammans med den svenska ILERA-föreningen, organiserade jag ILERA:s 19:e, världskongress vid Lunds universitet den 21-24 juni 2021. Kongressen hölls online och på ämnet "Making and Breaking Boundaries in Work and Employment Relations" (www.ileraworldcongress2021.se).

Under perioden 2015-2020 var jag dekan vid den Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, ordförande i fakultetsstyrelsen, medlem i Rektors ledningsråd och del av den bredare universitetsledningen.

Jag är koordinator för det rättsligt gränsöverskridande Norma Research Programme vid den Juridiska fakulteten, som är ett forskningscenter affilierat med the Labour Law Research Network (LLRN), och även inkluderar en äldrerättslig forskningsmiljö.

Jag har varit gästforskare vid bl.a. London School of Economics, European University Institute och Sydney Law School. Jag har också varit Editor-in-Chief för the International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.

Mina aktuella forskningsintressen rör care work och anställningsvillkoren och arbetssituationen för arbetstagare i vård- och omsorg (i Horisont Europa-projektet CARE4CARE), äldre arbetstagare och samspelet mellan anställningsskydd, diskrimineringsskydd och kollektivavtal, jämställdhet och könsdiskriminering samt mänskliga rättigheter.

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i arbetsrätt på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Civilrättens sociala dimension och Individuell arbetsrätt. Jag har gästföreläst vid andra universitet i Sverige och utomlands, och exempelvis hållit en kurs i internationell och komparativ arbetsrätt på Sydney Law School. Jag handleder också examensarbeten i arbetsrätt.

Jag var huvudhandledare för Andrea Iossa och Niklas Selberg, som disputerade i arbetsrätt och civilrätt 2017 och handledare för Annika Berg, som disputerade i arbetsrätt 2008, Emma Holm, som disputerade i EU-rätt 2011, och Martina Axmin som disputerade i socialrätt 2020. Jag har varit opponent och medlem i betygsnämnden vid disputationer i Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna (i ämnesområden såsom arbetsrätt, EU-rätt, hälso- och sjukvårdsrätt, rättssociologi och industrial relations).

Samverkan

Att samverka med det omgivande samhället är en av universitetets viktiga uppgifter, och ett sätt att vidareutveckla forskning och utbildning. Genom åren har jag utvecklat omfattande och goda kontakter med praktiskt verksamma arbetsrättsjurister och arbetsmarknadsexperter i Sverige och internationellt, såsom arbetsmarknadens parter, domare, advokater och tjänstemän – exempelvis genom mitt engagemang i the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), som President för den internationella organisationen och ledamot av styrelsen för svenska ILERA, och styrelsen för den svenska avdelningen av the International Society for Labour Law and Social Security (ISLLSS) (Arbetsrättsliga föreningen). Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer, inklusive den Europeiska kommissionen, föreläser för arbetsmarknadsparter, advokater och domare, i Sverige och internationellt, och har blivit citerad av EU-domstolen och den svenska Arbetsdomstolen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • Civilrätt
 • Arbetsrätt
 • Komparativ rätt
 • EU-rätt
 • Industrial relations

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mia Rönnmar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler