Foto av Michael Cimbritz

Michael Cimbritz

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Senior lecturer Michael Cimbritz is employed at the Department of Chemical Engineering, working in the Water and Environmental group. After finishing his PhD in 2006 Michael worked for almost 10 years in various positions outside the University before returning in 2015. Besides teaching in advanced wastewater treatment, he is working in different research projects focusing on removal of organic micropollutants, such as pharmaceutical residues. Michael has a special interest in writing (in Swedish) and communication skills for engineers.

Forskning

Michael Cimbritz är anställd vid Institutionen för kemiteknik och arbetar med va-teknik. Efter avslutad forskarutbildning arbetade Michael i nästan tio år utanför akademin innan han kom tillbaka 2015. Han undervisar i avancerad avloppsvattenhantering och arbetar i olika forskningsprojekt kopplade till rening från olika organiska mikroföroreningar, exempelvis läkemedelsrester. Michael har också ett intresse för ingenjörers skrivande (på svenska) och kommunikationsfärdigheter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturresursteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Michael Cimbritz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren