Foto av Mimmi Barmark

Mimmi Barmark

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

  • Sociologiska perspektiv på och förklaringar till (o)hälsa
  • Arbete, arbetstid och ”work-life-balance”
  • Skolval och skolsegregation
  • Vetenskaplig metod med fokus på kvantitativ metod

I mitt avhandlingsarbete undersökte jag olika typer av sociala förklaringar till att vissa människor är mer benägna än andra att drabbas av inomhusmiljörelaterad ohälsa (det s k ”sjuka-hus-syndromet”). Därefter bytte jag spår och ägnade mig en tid åt gymnasieelevers skolval och skolsegregation i Malmö. Idag ägnas min forskningstid främst åt projektet Arbeta mindre, lev mer? Frivilligt deltidsarbete och konsekvenser för hälsa, välbefinnande och livskvalitet där jag tillsammans med Rebecca Selberg på Genusvetenskapliga institutionen undersöker varför många människor väljer att frivilligt gå ned i arbetstid och vilka konsekvenser detta får för hälsa och välbefinnande. Med detta projekt kan man alltså säga att jag har återvänt till hur sociala sammanhang och strukturer på olika sätt påverkar hur vi mår.

Undervisning

Jag har tidigare framförallt ägnat mig åt att undervisa i kvantitativ metod på olika nivåer och även skrivit kurslitteratur i ämnet.

Jag har också arbetat med att utveckla och koordinera vårt nya kandidatprogram i sociologi. Genom åren har jag, vid sidan om min anställning vid universitetet, haft olika uppdrag relaterade till vetenskaplig metod, framförallt som ”metodkonsult” i relation till skolutvecklings- och utvärderingsarbete.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mimmi Barmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren