Foto av Monica Libell

Monica Libell

Universitetslektor, forskare

  • Telefon+46462220948
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag jobbar med två projekt som är begreppsligt relaterade. Den första är antropomorfism. Jag behandlar antropomofism i relation till djur ur vetenskapsteoretiskt och idéhistoriskt perspektiv. Inom vetenskaper som studerar djur finns sedan länge en het debatt kring hur man ska tolka djurs beteende och vilka förmågor man kan tillskriva dem. Kan man beskriva djurs egenskaper på ett objektivt sätt, ungefär som övriga naturfenomen eller är djur styrda av känslor och intentioner som vi bara kan närma oss på ett subjektivt sätt? Antropomorfism utgör i denna debatt ett centralt begrepp där ena sidan anklagar den andra för att övertolka djurs handlingar och förmänskliga dem medan den andra sidan tillskriver den första ett fruktlöst mekanistiskt betraktelsesätt som inte kan resultera i någon djupare förståelse av djur.
Det andra begreppet jag intresserar mig för  är avhumanisering. Medan antropomorfism kan ses som utvidgad inkludering av andra i den mänskliga sfären, innebär avhumanisering dess motsats, ett uteslutande av individer ur den mänskliga sfären. Undersökningen utgår från 1700-talet och dess debatt kring människan, hennes väsen och ärende i världen. Jag undersöker hur man kan förstå Linnés begrepp kategoriseing av människan, Homo sapiens, och hur människo-begreppet kan förstås i upplysningstidens debatt om mänskliga rättigheter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • vetenskapshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Monica Libell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler