Niklas Selberg

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Uppdrag i urval:

Nordisk huvudredaktör (med Lotta Wendel, MAU) samt svensk redaktör (med Wendel) för Retfærd – Nordic Journal of Law and Justice. www.retfaerd.se

 

Mina forskningsintressen kretsar framförallt kring rätten som den tillämpas på arbetsmarknaden. Framförallt forskar jag kring lagstiftningen som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan fackföreningar och arbetsgivare. Dessutom forskar jag på områden som gränsar till arbetsrätten; t.ex. diskrimineringsrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter och allmän civilrätt.

Mitt avhandlingsprojekt har kretsat kring arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer. Jag har inom ramen för denna forskningsdesign studerat lagstiftningen om anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö, som den tillämpas i koncerner, entreprenadförhållanden samt bemanningsanställning.

Jag utgår i min rättsvetenskapliga forskning ofta från Industrial Relations-teori för att utforska maktrelationer genom att fokusera lokala och globala rättsliga regleringar och relationer mellan stat, kapital och arbete.

Undervisning

Kursansvar:

LAGC01 Associations- och konkurrensrätt

JUDN02 Företagsförvärv

JAEN64 European Labour Law and the Internal Market

 

Jag undervisar på alla nivåer på juristprogrammet i framförallt i associationsrätt och olika arbetsrättsliga ämnen, diskrimineringsrätt, arbetsmiljörätt, civilrätt och genusperspektiv på rätten.

Karaktäristiskt för min undervisningsprofil är också att jag ofta undervisar i juridik inom andra program än juristprogrammet. Jag medverkar i flera kurser på Samhällsvetenskapliga fakulteten; framförallt med undervisning om diskrimineringsrätt, arbetsrätt från ett genusperspektiv samt genusperspektiv på rätten.

Samverkan

Uppdrag i urval:

Extern styrelseledamot tankesmedjan Futurion AB

Kolumnist Lag & avtal

Expertkommentator JP Infonet

 

Jag deltar regelbundet i samhälleliga diskussioner kring arbetsrätt, migrationsrätt, EU-rätt och akademins samhällsansvar.

Jag arbetar aktivt med att analysera och informera om arbetsrättsliga och EU-rättsliga utvecklingar till allmänheten och fältets praktiker.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • Juridik
 • Individuell arbetsrätt
 • kollektiv arbetsrätt
 • diskrimineringsrätt
 • arbetsmiljörätt
 • anställningsskydd
 • migrationsrätt
 • mänskliga rättigheter
 • EU-rätt
 • Industrial Relations
 • arbetsmarknadsrelationer
 • genusperspektiv
 • fackföreningar
 • associationsrätt
 • civilrätt
 • avtalsrätt
 • aktiebolagsrätt
 • ideella föreningar
 • medbestämmande i arbetslivet
 • arbetsgivarorganisationer
 • gig-ekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Niklas Selberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren