Foto av Nina Gren

Nina Gren

Universitetslektor, Fil Dr i socialantropologi

Personlig profil

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden:

 • Migrationsantropologi
 • Politisk antropologi
 • Etnografisk metod
   

Pågående forskning

Mina forskningsintressen återfinns inom politisk antropologi och migrationsstudier med särskilt fokus på flyktingskap och diasporiska praktiker. Jag är bland annat intresserad av socialt minne, genus och hem i relation till erfarenheter av politiskt våld och flykt. Det mesta av min forskning har handlat om palestinskt flyktingskap.

Jag disputerade i socialantropologi vid Göteborgs universitet 2009. Min avhandling byggde på ett etnografiskt fältarbete under ett år i ett palestinskt flyktingläger på Västbanken. I korthet så handlade avhandlingen om hur lägerinvånarna försökte att upprätthålla kontinuitet, moral och normalitet trots återkommande kriser under den andra intifadan. Under min tid som post-dok vid institutionen för antropologi, Köpenhamns universitet, forskade jag om danskar och svenskar med palestinsk bakgrund och deras relationer till Palestina. Jag har även gjort fältarbete i FN-skolor för palestinska flyktingbarn och studerat genusskapande processer. Ett annat av mina forskningsprojekt handlade om möten mellan nyanlända flyktingar och personal på den svenska Arbetsförmedlingen. Fokus var på hur flyktingarnas erfarenheter av våld och krig hanteras i dessa möten och de moraliska frågor och byråkratiska strategier som uppstår. Jag har även ett pågående projekt om stadsodling som ett verktyg för att skapa social gemenskap och "integration."

Jag har erfarenhet av att undervisa, handleda och examinera studenter i socialantropologi på grund- och masternivå men också på tvärvetenskapliga program som Globala studier, Mänskliga rättigheter och Mellanösternsstudier. Innan jag började jobba på Avdelningen för socialantropologi arbetade jag på Göteborgs universitet, Köpenhamns universitet samt på Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet.


Projekt

Cultivating Swedish-ness? Urban gardening and social inclusion among refugees (2017-2019)

Det här forskningsprojektet studerar stadsodlingsprojekt i Malmö-Lund-området och i synnerhet projekt som involverar nyanlända flyktingar och personer med invandrarbakgrund i utsatta områden.Statliga myndigheter, kommuner, icke-statliga organisationer och grupper av odlare understryker ofta fördelarna med stadsodling. Stadsodling kan till exempel förbättra livsmedelsförsörjningen och skapa arbetstillfällen. Det hävdas också ofta att odlandet stärker gemenskapen och de sociala relationerna bland stadsbor. Det här projektet fokuserar på dessa sociala aspekter av stadsodling. Kan stadsodling skapa lokal gemenskap och till och med ”integrera” nya svenskar? Upplever stadsodlare platsen de bor på annorlunda efter att de börjat odla?

Forskningsmiljöer

Family, Migration and Welfare (FAMIV)
Anthropology and Mobility Network (ANTHROMOB), European Association of Social Anthropologists
 

Press/Media

De palestinska områdena
Flyktingar i Sverige

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialantropologi
 • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Fria nyckelord

 • flyktingar
 • migration
 • Palestina
 • Skandinavien
 • etnografi
 • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Nina Gren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren