Foto av Norma Montesino

Norma Montesino

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning berör huvudsakligen socialhistoriska frågor. Jag disputerade i maj 2002 på en avhandling med titeln Zigenarfrågan, intervention och romantik. Mellan 2002 och 2005 arbetade jag i det nordiska forskningsprojektet Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States, som leddes av professor Jens Bonke vid Socialinstitutet i Köpenhamn. Mellan år 2006 och 2008 var jag ansvarig för forskningsprojektet "Föreställningar kring arbetsförmåga och ohälsa. Icke-arbetsföra flyktingar i Sverige", finansierat av Vetenskapsrådet. I detta projekt samarbetade jag med historikern Malin Thor (Malmö högskola). Jag studerade mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, ett avslutat projekt som har utvidgats till frågor som behandlar betydelsen av hälsovårdspolitiska bedömningar i välfärdsarbete med migranter i Sverige. Sedan år 2002 har jag fortsatt min forskning kring svensk politik gentemot romer och deltagit i internationella och nationella konferenser om romers situation i Sverige.

Idag deltar jag i ett forskningsprojekt som studerar hur migration och etniska relationer i socialt arbete behandlas i utbildningen. Den demografiska utvecklingen och samhällets globalisering har ändrat förutsättningarna för socionomutbildningen i Sverige. Frågan är hur socionomutbildningen har följt med i dessa förändringar. Även om olika interkulturella och mångkulturella ambitioner sedan länge finns i landets utbildningar, så har svenska välfärdsstatliga normer fortsatt att vara en lika given som osynlig utgångspunkt i diskussioner om människors levnadssätt och sociala problem. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka innebörden av etniska relationer i socialt arbete så som det tar sig uttryck på socionomutbildningen. Studien avser att studera innebörden av etniska relationer i socionomutbildningen ur ett historiskt och dagsaktuellt samhällsperspektiv. Centrala undersökningsområden för studien är vilket innehåll olika styrdokument för utbildningen ger åt etniska relationer i socialt arbete, hur lärare tolkar detta och sedan omsätter det i undervisningen, och vilket innehåll de studerande uppfattar att utbildningen ger åt etniska relationer i socialt arbete samt vilket innehåll de själva ger åt detta. Studien vill sätta ljus på om och vilka spänningar som finns mellan olika innehåll. Projektet sammanför  utbildningsvetenskaplig forskning med socialt arbete och IMER-forskning. Etniska relationer är ett omtvistat område, inte minst i utbildningssfären.  Utbildningsvetenskapliga perspektiv på etniska relationer i socialt arbete är ett sedan länge etablerat område internationellt. Med denna studie vill vi bidra till kunskap på detta område utifrån ett svenskt sammanhang. Vi vill även bidra till att föra in den internationella forskningen på svenska lärosäten och Sverige-specifika perspektiv i den internationella debatten på området. Projektansvarig är Erica Righard (Malmö högskola).

Pågående forskning

 • Etniska relationer i socialt arbete. En studie av styrdokument, undervisning och studenterfarenheter inom socionomutbildningen.
 • Socialt arbete med flyktingar inom socialtjänsten, ett historiskt perspektiv
 • Barnmigration
 • Romer i svensk myndighetspolitik

Undervisning

Jag undervisar på en rad olika kurser på socionomprogrammet:
Termin 1 Socialpolitik. Termin 5 Grupphandledning. Termin 6 Grupp- och individuell handledning inför uppsatsarbete. Termin 7 Migration som interventionsområde. Slutligen arbetar jag även med grupp- och individuell handledning på masterutbildningen.

Har genomgått motsvarande 15hp i högskolepedagogik och även utbildning för handledning av forskarstuderande. Jag har stort intresse för internationaliseringsarbete och har deltagit i utbyte med olika socionomutbildningar i Latinamerika och Spanien.

Undervisningserfarenhet har skapat intresse för den undersökningsbaserade pedagogiken, som efter en fältstudie till Vitryssland ledde till en artikel om kunskapssynen inom socionomutbildningen.

Yrkesarbete

Mina första erfarenheter av socialt arbete fick jag i Chile. Där jag arbetade med vuxna och barn i ett mycket fattigt bostadsområde i huvudstaden Santiago. Till detta område återvände jag som sociologistuderande i slutet av 1980-talet för att utvärdera ett biståndsprojekt som finansierades av internationella organisationer. Projektet syftade till att förebygga en ökad alkoholkonsumtion bland arbetslösa i bostadsområdet.

År 1990 anställdes jag av Lunds kommun som ansvarig för ett projekt för romska barn. Under ca 10 år var jag ansvarig för detta projekt som syftade till att skapa en trygg skolsituation för romska barn.

Samverkan

 • Medlem i det europeiska nätverket om migration (IMISCOE), medlem i forskningsgruppen: International Migration and Social Protection: Mobility and Diversity as Chalenges to Welfare Rights and Provision
 • Styrelseledamot Romani Studies Institut (Sverige)
 • Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN)
 • Redaktionsrådet för tidskriften Serviço Social & Sociedade, Sao Paolo, Brasil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Migration
 • Transnationell migration
 • Barnmigration
 • Romer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Norma Montesino är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren