Foto av Ola Svensson

Ola Svensson

Professor, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i civilrätt och docent i allmän rättslära. Min doktorsavhandling ”Viljeförklaringen och dess innehåll” är inriktad på att undersöka förhållandet mellan rättshandlingar och viljeförklaringar samt vilken roll som dessa begrepp kan spela inom avtalsrättslig begreppsbildning och systematik. I monografin ”Avtalsfrihet och rättvisa: en rättsfilosofisk studie” beskrivs hur en teori om avtalsfrihet kan utformas inom ramen för en övergripande teori om rättvisa. Arbetet om avtalsfrihet genomfördes med ekonomiskt stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Mina tankar om avtalsrätten och dess värdegrund har även kommit till uttryck i en rad artiklar och bokkapitel. Min forskning har vidare omfattat köprätten. Bland annat har jag som författare i nättjänsten Lexino, Karnov Group, skrivit  djupa kommentarer till ett stort antal bestämmelser i köplagen. Under senare tid har jag i första hand varit engagerad i ett projekt om vad som kännetecknar kontraktsrättens teori och metod i vissa avseenden. Ett huvudtema i detta arbete är vilken kompetens som en domstol har att avvika från en lagregels ordalydelse. Även frågan om hur allmänna bedömningsstandarder ska tolkas och hur gällande rätt ska fastställas på områden där det saknas på förhand givna lagregler, uppmärksammas. Arbetet har hittills resulterat i tillkomsten av ett antal artiklar som behandlar frågor som på olika sätt anknyter till det övergripande projekttemat. Projektet har genomförts med ekonomiskt stöd från Torsten Söderbergs stiftelse.

Undervisning

Jag har på grundutbildningsnivå under många år undervisat i Allmän förmögenhetsrätt, där jag särskilt har ansvarat för undervisningen i särskild avtalsrätt. Detta är ett ämne inriktat på att beskriva vad som gäller för olika avtalstyper som köp, tjänst och hyra. Vidare har jag undervisat om juridisk metod och begreppet rättvisa i Allmän rättslära. På avancerad nivå har jag ansvarat för en fördjupningskurs i allmän avtalsrätt. I denna kurs, som bygger på ett aktivt deltagande av studenterna i form av seminarier och projektarbeten, analyseras inte enbart vad som kännetecknar reglerna ”svart på vitt” (regelbilden) utan också de principer som ligger till grund för regelverket och bildar dess rättfärdigandegrund (skälbilden). Fördjupningskursen har i olika avseenden legat nära de områden som omfattats av min forskning. Jag har även undervisat på doktorandnivå om vad som kännetecknar den juridiska metoden enligt vissa rättsfilosofiska teorier. Vidare har jag under några år medverkat i kursen Kommersiella fastighetsköp på utbildningen för lantmätare vid Lunds tekniska högskola.

Samverkan

En fungerande samverkan både mellan fakultets olika delar och mellan fakulteten och dess omvärld är av central betydelse. För min del har det informella mötet med andra forskar spelat en viktig roll. Att utveckla vardagliga samtal med person både inom och utom fakulteten har utgjort en inspirationskälla och underlättat min forskning. Som verksam inom både rättsfilosofi (allmän rättslära) och avtalsrätt har jag också kunnat föra diskussioner på ett ämnesöverskridande sätt. Jag har även deltagit på konferenser i förmögenhetsrätt och rättsfilosofi. Vid genomförarandet av min fördjupningskurs i allmän avtalsrätt har jag kunnat utveckla ett närmare samarbete med praktiskt yrkesverksamma jurister. Mitt arbete för nättjänsten Lexino har vidare breddat mina kontaktytor och utgjort en inspirationskälla för min undervisning i köprätt på institutionen. Under senare tid har jag engagerat mig i Centrum för affärsjuridik vid Lunds universitet (ACLU), där juridiska fakulteten i samverkan med institutionen för handelsrätt och rättssociologiska institutionen utvecklat nya former för juridisk forskning och seminarieverksamhet i förmögenhetsrätt. Vidare ingår jag i ett nätverk med företrädare för både juridiska institutionen och rättssociologiska institutionen i syfte att öka förståelsen för förmögenhetsrättens roll i samhället. Jag har vidare inlett diskussioner med avdelningen för fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola om ett utökat samarbete i fastighetsrätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Allmän förmögenhetsrätt
  • Allmän rättslära