Foto av Olof Berglund

Olof Berglund

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskar på föroreningar i vatten 

Min forskning kretsar kring miljöns inverkan på de processer som gör att föroreningar sprids och tas upp. Jag undersöker ekologiska effekter som föroreningar har på populationer, samhällen och ekosystem.

För närvarande studerar vi effekten av föroreningar som på olika sätt tillförts sötvatten, såsom läkemedelsrester och nanopartiklar som varit skräddarsydda för olika ändamål.

Jag vill hitta ett sätt att så exakt som möjligt kunna förutsäga hur ekosystem exponeras för föroreningar och vilka effekter det får. På så vis möjliggörs att på vetenskaplig grund bedöma riskerna med historiska, nutida och framtida kemikalieutsläpp orsakade av mänsklig aktivitet, så kallade antropogena processer.

Ett framtida mål med vår forskning är att göra det möjligt att dra slutsatser av föroreningars effekter på såväl individer och populationer som samhällen och hela ekosystem. Det skulle öka möjligheterna till en bättre riskhantering.

Undervisar i ekotoxikologi

Jag är koordinator för kurserna ekotoxikologi och tillämpad ekotoxikologi vid biologiska institutionen i Lund. Kursen i ekotoxikologi behandlar grunderna inom ekotoxikologi och vi utforskar några av de viktigaste koncepten och problemställningarna.

På kursen i tillämpad ekotoxikologi utbildar vi studenter för att arbeta inom miljörelaterade områden utanför universitetet. Vi har ett nära samarbete med potentiella arbetsgivare som vi besöker och arbetar tillsammans med under kursens gång.

Jag undervisar i riskhantering på LTH:s metodkurs i riskhantering.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Berglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren