Olof Sandgren

Docent, Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Barn och unga med språkstörning och andra språkliga svårigheter har stora problem att nå skolans mål och löper ökad risk för psykisk ohälsa, svårigheter i kamratrelationer och försämrad anställbarhet som vuxna. För att dessa barn och unga ska kunna vara inkluderade och delaktiga i skolarbetet och i samhället behöver skola och sjukvård samverka för att utveckla beredskap för att hantera språkliga svårigheter och öka kännedomen om vilka anpassningar som är nödvändiga för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vår forskargrupp utvärderar metoder för att skapa optimala och likvärdiga möjligheter för alla elever att utveckla en god språklig och kommunikativ förmåga.

 

Med finansiering från Skolforskningsinstitutet (2018-2022) utvärderar vi i randomiserade och kontrollerade studier effekterna av ett lärarfortbildningsprogram på elevers språkfärdigheter och kunskapsresultat, samt på lärarnas undervisningsmetoder och kunskaper om hur undervisningen kan anpassas. Med ett praktiknära angreppssätt har vi möjlighet att besvara konkreta frågor från yrkesverksamma samtidigt som vi bidrar till att utöka evidensbasen för effektiv intervention vid språkstörning.

 

I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2024) undersöker vi hur elever med språkstörning, deras vårdnadshavare och lärare upplever skolans stöd. Dessa frågor besvarar vi med enkät- och intervjumetodik. En central fråga i projektet rör elevernas skolbetyg och fortsatta möjligheter till utbildning. Detta undersöker vi med unika registerdata från ca 30 000 individer med språkstörning.

 

I ett nyligen påbörjat projekt vidgas perspektiven på likvärdighet i logopedisk intervention till dysfagi, som likt språkstörning kräver tvärprofessionellt omhändertagande av flera huvudmän. I projektet kombineras interventionsstudier med effekt- och hälsoekonomiska beräkningar.

 

Jag är leg. logoped sedan 2007 och disputerade 2013 i klinisk medicin vid Lunds universitet. Jag är docent i logopedi vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, vid institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL) vid Medicinska fakulteten. Jag undervisar främst på logopedprogrammets moment om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt vetenskapsmetodik. Jag var mellan 2016 och 2020 verksam som lektor i specialpedagogik vid Malmö universitet, där jag ansvarade för speciallärar- och specialpedagogprogrammens moment om språkutveckling och språkliga svårigheter. Sedan 2018 är jag docent i specialpedagogik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Logopedi
  • Språkstörning
  • Evidensbaserad intervention
  • Skola
  • Specialpedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Sandgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren