Olof Sandgren

Docent, Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Den språkliga förmågan är avgörande för skolframgång. Barn och unga med språkstörning och andra språkliga svårigheter har stora problem att nå skolans mål, och löper dessutom förhöjd risk för psykisk ohälsa, svårigheter i kamratrelationer och försämrad anställbarhet som vuxna. För att dessa barn ska kunna vara inkluderade och delaktiga i skolarbetet och i samhället behöver skolan utveckla sin beredskap för att hantera språkliga svårigheter, och skolans personal behöver ha kännedom om vilka anpassningar som är nödvändiga för att skapa en språk- och kommunikationsutvecklande undervisning. Vår forskargrupp utvärderar metoder för att skapa optimala möjligheter för alla elever att utveckla en god språklig och kommunikativ förmåga.


I ett pågående forskningsprojekt (Skolforskningsinstitutet, 2017-2021) utvärderar vi i randomiserade och kontroller studier effekterna av ett lärarfortbildningsprogram på elevers språkfärdigheter och kunskapsresultat, samt på lärarnas undervisningsmetoder och kunskaper om hur undervisningen kan anpassas. Med ett praktiknära angreppssätt kan vi både besvara konkreta frågor från yrkesverksamma som dagligen möter barn och unga med språkliga svårigheter och utöka evidensbasen för effektiv intervention vid språkstörning.


I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2024) undersöker vi i vilken utsträckning elever med konstaterad språkstörning ges stöd i skolan. Vi är intresserade av att se hur det stöd som skolan är skyldig att erbjuda elever med svårigheter upplevs, och vad elever med dessa svårigheter eventuellt har saknat i skolans bemötande. Dessa frågor besvarar vi med enkät- och registerstudier samt fördjupande intervjuer med elever med språkstörning, deras vårdnadshavare och deras lärare. I projektet följs också ett antal av dessa elever under skoldagen för att möjliggöra detaljerad analys av samspelet mellan eleven, klasskamraterna och läraren.

 

Jag är legitimerad logoped sedan 2007 och disputerade 2013 i klinisk medicin vid Lunds universitet. Jag är verksam som forskare och universitetsadjunkt vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, vid institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL) vid Medicinska fakulteten, där jag 2013-2015 också var programdirektör för logopedprogrammet. Jag undervisar framför allt på termin 4 och 7 i kurser om fördjupad barnlogopedi samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt i moment om logopedisk verksamhet i skolan. Mellan 2016 och 2020 var jag lektor i specialpedagogik vid Malmö universitet, där jag ansvarade för speciallärar- och specialpedagogprogrammens moment om språkutveckling och språkliga svårigheter. Sedan 2018 är jag docent i specialpedagogik. Min forskning fokuserar på evidensbasering av insatser vid språkstörning, såväl inom logopedisk verksamhet som i pedagogiskt och specialpedagogiskt omhändertagande.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Logopedi
  • Språkstörning
  • Evidensbaserad intervention
  • Skola
  • Specialpedagogik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Olof Sandgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren