Oskar Jonsson

Forskare, biträdande

Personlig profil

Forskning

Oskar Jonsson är särskilt intresserad av att studera frågor som rör samspelet mellan människa och miljö. För att nå ett mer hållbart samhälle är strävan att göra det möjligt för både människor och miljöer att åldras med värdighet. Forskningen handlar om hälsa, välbefinnande, delaktighet och självständighet i relation till utformning och gestaltning av boende och publika miljöer. Samspel mellan människa-miljö omfattar instrumentella relationer såsom tillgänglighet och användbarhet och icke-instrumentella relationer såsom estetiska upplevelser, upplevelse av mening och emotionella upplevelser.

Dessutom intresserar sig Oskar Jonsson för frågor om hur de olika kunskapsformerna; forskningsbaserad kunskap, människors levda erfarenhet och praktikers praktikbaserade kunskap kan integreras och omsättas i görande.

Forskningsfälten är designvetenskaper och hälsovetenskaper utan att vara disciplinspecifik. Tidigare utbildning innefattar doktorsexamen i industridesign, masterexamen i designhistoria och designteori, kandidatexamen i möbeldesign och gesällbrev i möbelsnickeri.

Doktorsavhandling

Syftet med Oskars Jonssons doktorsavhandling "Furniture for Later Life" var att öka kunskaper och medvetenhet om hur äldre människor agerar på, influeras av, reflekterar om och värdesätter möbler i deras hem. Målet var att förbättra förutsättningarna för design av möbler avsedda för äldre människor och deras boendemiljöer med deras egna erfarenheter som utgångspunkt.

Jonsson, O. (2013). Furniture for later life: Design based on older people’s experiences of furniture in three housing forms (Doctoral dissertation). Lund University, Sweden. http://www.lu.se/lup/publication/4146752

Samverkan

Oskar Jonsson är aktivitetskoordinator för LU:s tematiska samverkansinitiativ ”Social rättvisa och boende för den åldrande befolkningen”. Samverkan sker med privatpersoner, pensionärsorganisationer, samt personal inom hälso- och sjukvård, samhällsplanering och näringsliv.

Undervisning

Oskar Jonsson har varit biträdande handledare till doktorand Joakim Frögren som disputerade år 2023. Undervisningen består av föreläsningar på arbetsterapeutprogrammet och handledning av studenter som genomför examensarbeten i arbetsterapi och aktivitetsveteskap på kandidatnivå. Tidigare erfarenhet innefattar av undervisning i ämnesområdena möbelkultur, möbeldesign och kunskapsproduktion vid Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Design
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • LU:s tematiska samverkansinitiativ Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oskar Jonsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren