Personlig profil

Forskning

Min forskning behandlar cementbundna system där delar av det traditionella Portlandcementet ersatts med mineraliska tillsatsmaterial för att minska klimatpåverkan. Mer specifikt studerar jag systemens mikrostruktur, fukt- och uttorkningsegenskaper. Det laborativa arbetet omfattar ett flertal vedertagna metoder, bland annat: isoterm kalorimetri, termogravimetriskanalys, sorptionsvägning och koppförsök. Förutom ökad kunskap om modern cement och betong, kan projektet bidra med materialdata till framtida dimensioneringsverktyg och beständighetsmodeller.

Fria nyckelord

  • Betong
  • Flygaska
  • Strukturutveckling
  • Fukt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Oskar Linderoth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren