Personlig profil

Forskning

Markens organismer

Som ung botaniker med ett starkt intresse för orkidéer började jag intressera mig för symbiosen mellan växters rötter och svampmycel, mycorrhiza. Ett intresse som ledde fram till doktorandstudier i Lund. Åren 1998–1999 arbetade jag som postdoc på Risø utanför Roskilde i Danmark.

Mitt största intresse inom forskningen är hur växter och mikroorganismer i jorden växelverkar och påverkar varandra, och hur detta samspel styrs av abiotiska faktorer som tillgång till näring. Arbuskulär mycorrhizasymbios är av grundläggande betydelse för att kunna förstå olika processer i ekosystem. Därför är det viktigt att studera hur näringsutbytet regleras på olika plan, såväl fysiologiskt som inom hela ekosystem.

Biologisk mångfald

I min forskning fokuserar jag även på biodiversitet i gräsmarker (svamp, växter, insekter) och hur den biologiska mångfalden kan bevaras på bästa och mest effektiva sätt. Bland annat undersöker jag vilka effekter som global uppvärmning har på kolcykeln, fenologiska variationer, arbuskulär mycorrhiza och hur det påverkar möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden.

En del av min tid ägnar jag åt undervisning. Jag håller kurser i växt- och markekologi för biologer och miljövetare.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jordbruksvetenskap
 • Ekologi
 • Botanik

Fria nyckelord

 • biodiversitet
 • mycorrhiza
 • naturvård
 • interaktion mellan växt-jord

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pål Axel Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren