Foto av Pallavi Chauhan

Pallavi Chauhan

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Könsskillnader och gener

Mitt primära forskningsområde är genetiken bakom könsskillnader. Det inkluderar könskromosomers evolution och könsdimorfism. Det senare innebär att hanar och honor av samma art uppvisar olika fenotyper, såsom olika storlek, vikt eller färg. Det kan även röra sig om kognitiva skillnader och olika beteende.

I min forskning fokuserar jag även på könskromosomernas evolution där jag undersöker nya könskromosomer hos vissa fåglar och växter. Jag använder nya tekniker såsom nästa generations sekvenseringsteknik, genomik och transkriptomik för att koppla genotyp till fenotyp och genomik till evolution.

Dimorfism och kromosomer

Jag är involverad i flera projekt. Ett projekt handlar om könsdimorfism hos flicksländor. Ischnura elegans hör till en gammal insektsordning, Odonata, och är en perfekt modellorganism för att studera dess evolution och ekologi, men även selektion och konflikter mellan könen i det vilda.

Ett annat projekt handlar om hur rovdjur påverkar morfologin bland bytesfiskar, närmare bestämt hos fiskarten ruda vars kropp blir högre när den lever bland rovfiskar. På så vis blir den svårare för rovfisken att svälja. Genom att studera genuttrycket försöker vi förstå mekanismerna bakom storleksdimorfism.

I ett projekt som jag är involverad i fokuserar vi på evolutionen av nya könskromosomer hos tättingar. I ett annat projekt studerar vi evolutionen av nya könskromosomer bland växter.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pallavi Chauhan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren