Personlig profil

Forskning

Patrick van der Geest är doktorand vid Historiska institutionen på Lunds universitet. I sitt projekt utforskar han den tidigare outforskade transformationen av Hope & Co., ett framträdande skotskt-nederländskt handels- och bankföretag baserat i Amsterdam, från typiska koloniala till imperiella exploateringsmodeller under artonhundratalet och nittonhundratalet. Patricks avhandling bygger vidare på hans masteruppsats som utforskade interaktionen mellan Hope & Co:s affärsstrategier mellan åren 1756 och 1780 och kreditkrisen 1772–73. Efter sin examen har han arbetat som dataassistent i ett projekt som berörde Hope & Co:s och R. Mees & Zoonens kopplingar till slaveriet vid International Institute of Social History. Patrick har även varit redaktör för bokrecensioner vid International Journal of Maritime History och arbetat som projektassistent i Linnéuniversitetets Global Archives Online-projekt. Vidare har han varit personlig assistent åt professor Cátia Antunes, frilansande redaktör samt vikarierande lärare på Lund International School.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrick van der Geest är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren