Foto av Patrik Medstrand

Patrik Medstrand

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Syftet med min forskning är att förstå kopplingen mellan den genetiska mångfalden av HIV och HCV (hepatit C virus) till transmissionsdynamik och läkemedelsresistens. I arbetet kombineras projekt inom global hälsa i Afrika söder om Sahara med laboratorieundersökningar och beräkningsarbete i Sverige.

Högriskpopulationer utgör en kärngrupp för spridning av HIV och HCV, och noggrann övervakning av dessa populationer är avgörande för att kunna kontrollera epidemier av dessa virus på ett effektivt sätt. Framsteg i populationsgenetiska metoder har integrerat epidemiologiska modeller för att rymma virussekvensdata i beräkningar och utgör kraftfulla och väletablerade verktyg för hypotesprövning, uppskattning av sjukdomsprogression hos infekterade individer och populationer, samt för att associerade transmissioner med sociodemografiska data.

Användningen av dessa kraftfulla tekniker har avsevärt förbättrat vår förståelse av de komplex virusvärd- och viruspopulationsinteraktioner och utgör en ovärderlig tillgång i studier av viral genetisk variation och evolution, samt för att koppla dessa till funktionell förståelse för sjukdomsprogression och läkemedelsresistensutveckling.

Övervakning av dessa epidemier, genom genetisk karakterisering av virus, prevalens av läkemedelsresistens och molekylärepidemiologisk transmissionsdynamik kommer att bidra till att utforma nya diagnostiska metoder, förebyggande och behandling insatser, vilka är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

  • hiv
  • hepatit c
  • hcv
  • molekylär epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Patrik Medstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren