Foto av Per Bengtson

Per Bengtson

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Klimatförändringar och skogens ekosystem

De senaste årtiondena har ett intensifierat jordbruk och ökat användande av fossila bränslen lett till ökande utsläpp av kväve, koldioxid och andra växthusgaser. Det råder stor osäkerhet hur detta påverkar våra skogsekosystem, delvis på grund av bristande kunskap om olika markprocesser.

Ett flertal klimatmodeller förutspår att effekten av de förväntade klimatförändringarna kan mildras genom att ökande koldioxidhalter stimulerar skogens tillväxt och kolinlagring. Dessvärre har långtidsförsök visat att så inte alltid är fallet. I vissa fall stimuleras tillväxten precis som man har förutspått, vilket resulterar i ökad kolinlagring i biomassa såväl som i marken. Andra skogar reagerar precis tvärtom, med opåverkad tillväxt och minskad kolinlagring.

Dessutom verkar det som om växter när de får tillgång till mer koldioxid kan stimulera mikroorganismers nedbrytning av markens organiska material, vilket kan leda till ökande koncentration av koldioxid i atmosfären och därmed skynda på den globala uppvärmningen. Samtidigt leder ökad nedbrytning av organiskt material till att mängden tillgängligt kväve ökar, och det kan i sin tur stimulera växters upptag av koldioxid.

Siktar på ett långsiktigt hållbart skogsbruk

Min forskning syftar till att klargöra hur balansen mellan dessa processer påverkas av miljöförändringar. Framförallt är jag intresserad av hur variationer i koldioxid och kvävetillgång påverkar interaktionerna mellan träd och markorganismer, och vilka konsekvenser detta får för kolinlagring såväl som näringstillgång och primärproduktion.

I förlängningen hoppas jag att detta kan leda till ett ståndsanpassat långsiktigt hållbart skogsbruk, där både produktion och kolinlagring kan gynnas samtidigt som näringsläckaget hålls till ett minimum.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Bengtson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren