Foto av Per Möller

Per Möller

Knuten till universitetet, Professor Emeritus

Personlig profil

Undervisning

Som av facket glacialgeolog har jag undervisat om glaciala sediment och landformer samt glacial utvecklingshistoria. Det har också blivit undervisning i tilllämpade aspekter på kvartärgeologin som hydrogeologi, byggnadsgeologi och naturresursgeologi. Under 2017, trots min pensionering, var det undervisning som vanligt. I maj 2018 har min efterträdare, Sven Lukas, tillträtt, och jag kan trappa ner. 

Forskning

Sedan 1:a januari 2017 är jag officiellt pensionerad, så korrekt titel får väl anses vara Professor Emeritus. Men inte mycket har ändrats vad avser min forskning. Jag är fortsatt vara verksam som forskare och handledare i två av forskargrupperna inom Kvartärgeologi vid Geologiska institutionen; (1) Glaciala processer, sediment och landformer och (2) Rekonstruktion av kvartära miljöer i arktiska/subarktiska områden - paleoglaciologi och paleoklimatologi. Mycket av mitt hjärta har legat i polarforskningen; sedan 1989 har jag bedrivit omfattande fältforskning (bortåt 20 expeditioner) i polar/subpolar-områden både på norra och södra hemisfären: Grönland, Svalbard, Sibirien i norr och Antarktis och Tierra del Fuego i söder.

Pågående forskning har under senaste åren och för kommande år centrerats kring (i) bildningen av drumliner i södra Sverige (och helt allmänt det glaciala landskapets bildning), (ii) glacial utvecklings- och miljöhistoria i syd-Skandinavien under perioden före det senaste istidsmaximat (perioden 70-30,000 år sedan, syreisotopstadium (MIS) 3), (iii) landskapets utveckling från glaciation och in i nutid i Siljansområdet, Dalarna, och (iv) paleomiljöutvecklingen kring en Mesolitisk (stenålder) boplats in nordligaste Sverige (Norrbotten). 

I januari 2019 fick jag ett nytt 3-årigs forskningsanslag från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (tillsammans med Helena Alexanderson) för projektet "Sub-till sediments and deflation surfaces in southern Sweden" (https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/januari/lldelning-av-externa-forskningsbidrag-2019/)

 
Nyheter och aktiviteter:

Augusti 2023: fältarbete (7 dagar) i Dalarna för mitt projekt 'The Siljan Lake District - Quaternary geology from deglaciation and into present time'. Denna gång har vi borrat från borrplattform på Siljan efter sjösediment (på >90 m djup) med inriktning på att försöka förstå processerna och tiden för när stora skred utlöstes, skred som vi tidigare upptäckt genom kartering av sjöbottnarana med så kallad multibeam-teknologi.

Juli 2023: Fältarbete (2 veckor) med provtagning av berggrundsytor för att bestämma total exponeringsålder baserat på inlagring av kosmogena nukleider (in situ 14C) i en syd-nordlig transekt genom Sverige, 100 mil lång. Andra etappen, avslutad i Arvidsjaur.

Oktober 2022: Fältarbete (1 vecka) med provtagning av berggrundsytor för att bestämma total exponeringsålder baserat på inlagring av kosmogena nukleider (in situ 14C) längs en syd-nordlig transekt genom Sverige, 100 mil lång. Första etappen.

February-Mars 2022: Vinterfältarbete (6 dagar) i Dalarna för mitt projekt 'The Siljan Lake District - Quaternary geology from deglaciation and into present time'. Denna gång har vi borrat från is på Orsasjön efter sjösediment (på >70 m djup) med inriktning på att försöka förstå processerna och tiden när stora skred utlöstes, skred som vi tidigare upptäckt genom kartering av sjöbottnarana med så kallad multibeam-teknologi.

December 2021: Submitterade första artikeln från projektet 'The Siljan Lake District - Quaternary geology from deglaciation and into present time' till tidskriften Earth Surface Processes and Landforms: "Deglaciation history and subsequent lake dynamics in the Siljan region, south-central Sweden, based on new LiDAR evidence and sediment records."

November 2021: Vår artikel i Nature om vegetations- och megafaunaförändringar under de senaste 50 000 åren i Arktis kom i trycket: "Late Quaternary Dynamics of Arctic Biota from Ancient Environmental Genomics. Nature 600, 86-92."

October 2021: short field work in Siljan area, new effort to get a good sediment record for the isolation of the Siljan basin from

Oktober 2021: kort fältarbete i Siljanområdet med upptagning av ytterligare sedimentlagerföljd för visande av isolering av Siljansbassängen från Ancylussjön.

Juni 2021: kort fältarbete i Siljanområdet med upptagande av en sedimentlagerföljd visande isoleringen av Siljanbassängen från Ancylussjön, för cirka 10 000 år sedan; projekt 'Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från deglaciation till nutid'.

April 2021: fältarbete med upptagning av sjösedimentlagerföljder i små bassänger kring den Mesolitiska stenåldersboplatsen vid Sammakko, Norrbotten, med syfte att rekonstruera paleomiljön från deglaciationen och 1000 år framåt.

Juni - September 2020: fältarbete (9 veckor) med SGU-projektet 'sub-till sediments and wind deflation surfaces in southern Sweden' genom fortsatt rekognoseringsorbeten samt upptagande av maskingrävda schakt.

Augusti 2020: Rekognosering vid Sammakko i Norrbotten för nyupptäckt stenåldersboplats, för senare sjöborrningar (2021) för miljörekonstruktion. I samarbete med Norrbottens Museum.

Juli 2020: Fortsatt fältarbete i Dalarna för mitt projekt 'Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från isavsmältning till nutid'. Kartering under en vecka av Siljans bottentopografi och sediment genom multibeam-scanning och 'sub-bottom profiling' från Martin Jakobssons (SU) båt 'Skibladir'.

Mars 2020: vinterfältarbete i Dalarna med uppborrning av sjölagerföljder med syftet att rekonstruera den relativa strandförskjutningen för Siljanbassängen från högsta kustlinjen strax efter senaste deglaciationen och fram till nutid.

September - Oktober 2019: fältundersökningar (5 veckor) i södra Sverige för projektet ”sub-till sediments and wind deflation surfares in southern Sweden”. Rekognosering av c. 70 grustag för urval av platser som skall schaktgrävas för sedimentologisk undersökning under 2020.

Augusti 2019: Fältundersökningar i Leksandsområdet för mitt projekt ’Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från isavsmältning till nutid’. Borrning i torv/sjölagerföljder i Leksandsområdet för att försöka spåra en möjlig katastrofartad sjösänkning av Siljan under tidig-Holocen.

Augusti 2019: Fältundersökning av möjliga gravhögar på Selholmen vid Älvsbyn i Norrbotten. Samarbete med Norrbottens Museum.

April 2019: Presentation i Uppsala av mitt nya SGU-finansierade projekt "Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden" på SGUs 'FoU-dag' den 11 april, med föredrag och poster.

Mars 2019: Fältarbete på Orsajön i Dalarna. Borrning för upptagning av sjösediment för projektet 'Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från isavsmältningen till nutid'.

Januari 2019: Nytt treårigt projekt beviljat från SGU: ”Sub-till sediments and deflation surfaces in southern Sweden (https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/januari/lldelning-av-externa-forskningsbidrag-2019/). Det betyder intensivt fältarbete i södra Sverige under 2019 och 2020.

December 2018. Erhöll anslag från Kungliga Fysiografiska Sällskapet för projektet: Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från isavsmältningen till nutid.

Oktober 2018: Föreläsning i en vecka på UNIS i Longyearbyen, Svalbard, om Sibirisk glaciationshistoria på kursen "Arctic glacial and climate history".

Augusti, 2018: Startade upp förundersökningar i Siljanområdet för ett kommande projekt: kvartärgeologisk utveckling från deglaciation till nutid. Projektet syftar till att förstå utvecklingen i samband med senaste isavsmältningen och relationer till baltiska sänkans vatten för högsta kustlinjen i området (Ancylus-sjön), samt hur Siljansbäckenen isolerats och hur den följande sjöutvecklingen sett ut. I augusti startade jag upp med morfologisk kontroll av LiDAR-kartering samt kartering av Orsasjön bottentopografi med så kallad 'multibeam'-kartering samt sedimentlagerföljderans utbredning med 'sub-bottom profiling'. Projektansökan för kommande borrningsprogram är inlämnad.

Juni, 2018: Ett specialnummer av GFF är ägnat drumliner: "Drumlin formation: a mystery or not". Detta är det publicerade resultatet (7 artiklar) från den konferens vi höll vid institutionen för att 'ära mig' med anledning av min pensionering (har jag inte märkt mycket av) den 1.a januari, 2017. GFF-numret hittas på länken: https://www.tandfonline.com/toc/sgff20/140/2?nav=tocList

Juni, 2018: MicroWine 2-dagars konferens i Bordeaux, Frankrike. MicroWine är ett EU/’Marie Currie network program’, med 15 phd-studenter som förväntas ha sina avhandlingar klara vintern 2018/2019. Vår student Rui Santini, handledd av Kurt Kjaer (Geologiskt Museum, Köpenhamn) och mig, presenterade våra vingårdsstudier från Australien, Spanien och Danmark.

April, 2018: Sista 'Past Gateways'-mötet, anordnat av University of Durham, England, under 4 dagar i vackert vårväder. Och Durham är en fantastisk universitetsstad! Tre dagas föredrag om Arktisk kvartärgeologi (mitt var om Taimyrhalvöns (Sibirien) glaciala historia) och en dags exkursion över vackra drumlinfält runt Penninska bergen.

Januari, 2018: Nordiskt Geologiskt Vintermöte, Köpenhamn, Danmark. En 3-dagars konferens främst samlande nordiska geologer över hela ämnesfältet.

December, 2017: AGU (American Geophysical Union) i New Orleans, USA. Samlande cirka 21 000 geologer.

Augusti 2017: Fältarbete på Sjaellands Odde, Danmark. Borrning för upptagning av sedimentsekvenser på vingården Örnberg för MICROWINE-projektet.

Maj 2017: Ett mini-symposium och exkursion på temat " The Beauty of Drumlins and the Mystery of their Genesis " som andordades på Geologiska institutionen med anledning av min pensionering. Kollegor kom från Kanada, USA, Storbritannien, Norge, Danmark och Sverige för att hålla inspirerande föredrag på ovanstående tema och vi hade en trevlig exkursion till Småland under fantastiskt vårvädret.

April 2017: Presentation av forskningsresultat från mitt SGU-finansierade projekt 'A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario?' vid det årliga FoU-seminariet vid SGU i Uppsala.

September 2016: Fältarbete i Ribera del Duero, Spanien. Borrning för upptagning av sedimentsekvenser i Dominio de Pingus vingårdar för MICROWINE-projektet.

Augusti 2016: Borrning av 25-50 m djupa sedimentsekvenser i Småland (ligger i åldersspannet 50,000-25,000 år sedan, således före det senaste istidsmaximat), SGU-finansierat treårs-projekt.

Maj 2016: Pris för 'GFF Best article award 2015' för Möller & Dowling, 2015: The importance of thermal boundary transitions on glacial geomorphology; mapping of ribbed/hummocky moraine and streamlined terrain from LiDAR, over Småland, South Sweden. GFF 137, 252–283. Länk: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11035897.2016.1183412#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzExMDM1ODk3LjIwMTYuMTE4MzQxMkBAQDA=

April 2016: Presentation vid EGU General Assembly, Wien, med ett föredrag med titeln "On the issue of equifinallity in glacial geomorphology".

Mars 2016: Fältarbete i Margaret River Valley, West Australia. Borrning i sedimentsekvenser i Vasse Felix Estate för MICROWINE-projektet.

Februari 2016: En sorts delavslut av vårt drumlinprojekt för södra Sverige med disputationen av Tom Dowling med en avhandling som består av 6 drumlinrelaterade artiklar.  (https://lup.lub.lu.se/search/publication/402a85a7-7827-43ed-85f6-36a88b2022de)
 
Mars 2015: Vår artikel om mammututdöende publicerades i Nature (Willerslev et al., 2015: Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafauna diet, Nature 506, 47-51). I samband med detta en intervju där jag leker David Attenbourogh. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=TjOXGvka2vs&feature=youtu.be

November 2015: Två veckor borrning med LTH-lokaliserade, VR-finansierade "Infrastrukturborriggen" i 100 m djupa så kallade Alnarpssediment i södra Skåne - med mycket dåliga resultat på grund av tekniska problem. SGU-finansierat tre årsprojekt.

Mars 2014: Fältarbete i Eldslandet, södra spetsen av Sydamerika. Borrning i sjöbassänger längs Beagle-kanalen för havsyterekonstruktion sedan senaste istidsmaximat.

Juli till Augusti 2012: Expedition till Tajmyrhalvön, Arktiska Sibirien. Expeditionsblogg kan ses på: http://www.geol.lu.se/personal/prm/Blogg_Taymyr_2012.htm.

Juli till Augusti 2010: Expedition till Tajmyrhalvön, Arktiska Sibirien. Expeditionsblogg kan ses på: http://www.geol.lu.se/personal/prm/Blogg_Taymyr_2010.htm.

 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Geologi

Fria nyckelord

  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Per Möller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren