Foto av Peter Bergwall

Peter Bergwall

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

 • Rättssociologi
 • Rättssociologisk teori
 • eHälsa
 • Nätläkare
 • Upplevd rättvisa
 • Hälso- och sjukvårdsrätt och etik
 • Svensk sjukvård
 • Kritisk realism
 • Vetenskapsfilosofi för samhällsvetenskaperna
 • Kvantitativ metod
 • Mixed methods
 • PLS-baserad strukturell ekvationsmodellering

Pågående forskning

Nätläkare, vårdtjänster som tillhandahålls via smartphoneappar, har gått från att vara perifera till att allvarligt utmana det konventionella sättet att tillhandahålla vård i Sverige. Genom två webbenkäter undersökte den här studien huruvida respondenterna upplevde den svenska nätläkartjänsten Kry som rättvis och hur dessa uppfattningar påverkade deras vilja att använda tjänsten.

Svensk vårdlagstiftning föreskriver att sjukvården ska sträva efter en jämlik hälso- och sjukvård för hela befolkningen och vägledas till exempel av behovsprincipen som säger att den i störst behov av vård ska få vård först. Men genom politiska och rättsliga reformer under de senaste decennierna har sjukvården omvandlats till en kvasi-marknad med valfrihet som vägledande princip. Förankrad i kritisk realism och Alan Norries rättssociologi visar studien att dessa reformer har skapat en inneboende konflikt i sjukvården – mellan å ena sidan individens rätt att välja fritt och å andra sidan kravet på vården att prioritera utifrån behov, solidaritet och kostnadseffektivitet. Det är i det här sammanhanget som svenska nätläkare som fenomen har växt fram.

Till skillnad från vården i stort är nätläkare väl rustade för en vård som styrs av fritt val och som blir alltmer konsumtionsdriven. Undersökningarnas respondenter upplever Kry på ett sätt som liknar upplevelsen av näthandel. Nätläkare kan erbjuda valfrihet, rätten att få sjukvård när man kräver det, men de verkar inte bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård för hela befolkningen. Den här diskrepansen mellan olika etiska principer har byggts in i svensk sjukvård liksom i svensk hälso- och sjukvårdsrätt.

Projektet finansierades delvis av Folkhälsomyndigheten.

Projektet finansieras delvis av Folkhälsomyndigheten.        

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
 • Juridik och samhälle
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Socialpsykologi

Fria nyckelord

 • critical realism
 • distributiv rättvisa
 • etiska principer inom vården
 • valfrihet
 • vårdbehov
 • Kry
 • latenta variabler
 • m-Hälsa
 • Alan Norrie
 • nätläkare
 • webbenkät
 • PLS-PM
 • PLS-SEM
 • privacy calculus
 • processuell rättvisa
 • retail health
 • SmartPLS
 • svensk sjukvård
 • telehälsa
 • kvasi-marknad
 • vårdefterfrågan

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Peter Bergwall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren