Foto av Richard Croneberg

Richard Croneberg

Juris doktor i finansrätt, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Intresset för samhällets hierarkier och underliggande strukturer, vare sig de är i form av ekonomiska förutsättningar eller sociala konventioner, har alltid intresserat mig. Inom ramen för min forskning försöker jag förstå hur dessa strukturer tar sig uttryck i såväl vår samtid som den enskildes vardag. Genom att finansrättsligt studera hur vårt skattesystem är uppbyggt kan vi inte bara lära oss om hur statens finanser både förstärker och motverkar dessa strukturer, utan även förstå hur de påverkar värderingen av vårt arbete, vad vi har på tallriken, hur vi bor och hur vi reser. Med hjälp av en komparativ ansats och ett internationellt perspektiv avser jag att spegla hur vårt eget samhälle är strukturerat i förhållande till andra samhällen. Jag tror att man genom att förstå andra, bäst kan förstå sig själv.

Jag är sedan år 2021 juris doktor i finansrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Den forskning som jag bedrivit under de senaste åren knyter an till hur inkomstskatterättsliga regler är konstruerade, hur de kan kringgås och hur domare, beslutsfattare och andra intressenter försökt motverka detta kringgående i såväl en nationell som internationell kontext. Som en följd av min forskning rör jag mig i flera internationella kretsar, där framför allt samarbetet med kollegor från våra nordiska grannländer utgjort ett viktigt nav i mina forskningsprojekt. Jag ingår sedan år 2015 i det dansk-svenska skatterättsnätverket, har genomfört återkommande forskningsvistelser i Danmark och har sedan år 2019 återkommande bjudits in till den skatterättsliga forskningsmiljön (FIRE) vid Köpenhamns universitet.

Mitt främsta forskningsbidrag är min avhandling, Att motverka skatteflykt, i vilken jag undersökte de rättsliga avvägningar och följande gränsdragningsfrågor som uppstår vid införandet av olika generella åtgärder mot skatteflykt. Den komparativa studien motiverades ytterst av den harmonisering som under senare år skett inom unionsrätten, där skatteflyktsdirektivets missbruksregel inneburit en betydande tillnärmning mellan EU:s medlemsstater på företagsskatteområdet. Genom att jämföra hur två EU-medlemsstater som historiskt sett hanterat skatteflyktsproblematiken på diametralt olika sätt, Sverige och Danmark, valt att införliva nämnda direktivs missbruksregel lade undersökningen grunden för en närmare analys och diskussion om de utmaningar som följer av regelns genomförande och direktivkonforma tolkning. Avhandlingen har fått ett gott mottagande och genomslag i såväl ett nationellt som ett nordiskt sammanhang och år 2022 tilldelades jag, vid sidan av Stiftelsen Konung Oscar II:s stipendium för bästa avhandling inom ämnesområdet juridik, Emil Heijnes Stiftelse pris för värdefulla insatser inom rättsvetenskaplig forskning.

Under det dryga år som gått sedan min disputation har jag breddat min forskningsprofil och producerat tre olika artikelbidrag, varav två artiklar genomgått referentgranskning (double blind peer review). I den första referentgranskade artikeln, När syftet inte är målet – HFD 2021 ref. 33 i ljuset av unionsrätten, analyserar jag hur tillämpningen av den svenska skatteflyktslagen förhåller sig till unionsrättens missbruksdoktrin. Utifrån ett omdiskuterat avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen belyser jag hur majoritetens respektive minoritetens olika tolkningsslut vittnar om en underliggande skillnad i synen på vad som står i strid med lagstiftningens syfte, vilket i sin tur kan försvåra för hur den svenska skatteflyktslagen ska förstås i ljuset av unionsrättens missbruksprincip. I den andra referentgranskade artikeln, Högsta förvaltningsdomstolens (o)förmåga att våga fråga – något om förhandsavgörandeinstitutets ställning på det direkta beskattningsområdet i Sverige, utvärderar jag Högsta förvaltningsdomstolens efterlevnad av de s.k. Cilfit-kriterierna. Till skillnad från de referentgranskade artiklarnas inriktning på unionsrätten inbegriper den tredje artikeln, Bostadsrätten som investering, en närmare studie av bostadsrätten som boende- respektive investeringsform. I artikeln analyserar jag hur den kapitalbeskattning som belöper på bostadsrättens underliggande tillgångsslag har förskjutits under åren 2000-2021.

Två ytterligare forskningsprojekt jag för närvarande är inkluderad i berör olika åtgärder mot skatteflykt. Det första projektet inbegriper en komparativ studie mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland, där jag tillsammans med Peter kollegor från hela Norden undersöker hur de nordiska ländernas generella åtgärder mot skatteflykt förändrats efter det att OECD:s projekt mot skatteerodering och inkomstförflyttningar antogs. Det andra projektet inbegriper även det en nordisk komparation, om än med Sverige, Danmark och Finland, där jag ingår som landrapportörer för de nordiska EU-medlemsstaterna i ett projekt om Non-Cooperative Jurisdictions, vilket kommer att publiceras i en komparativ antologi under år 2023.

Vid sidan av nämnda publikationer och forskningsprojekt är jag sedan år 2021 ledamot i den skatterättsliga tidskriften Skattenyttsredaktionskommitté, där jag sedan årsskiftet även ingår i redaktionens arbetsutskott. Utöver det löpande redaktionsarbetet har jag sedan halvårsskiftet år 2022 även anförtrotts rollen som redaktör för tidskriftens rättsfallshäfte.

Undervisning

Under de närmare tolv år jag, i egenskap av studentlärare, universitetsadjunkt, forskarstuderande, associerad gästforskare och vikarierande universitetslektor, undervisat vid Juridiska fakulteten i Lund har jag bidragit till att både utveckla och genomföra utbildning på såväl grund- som avancerad nivå. I olika typer av konstellationer och roller har jag aktivt deltagit i utvecklingen av fakultetens kursutbud, där framför allt mina insatser på juristprogrammets fjärde termin bör nämnas. Under de år jag undervisat har jag genomfört och ansvarat för föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök och handlett studenter till såväl kandidatexamina i rättsvetenskap som juristexamen. Nämnda undervisningsformer har skett både genom campusundervisning i sal och digitalt genom diverse läroplattformar, där omständigheterna för såväl det aktuella världsläget som kursens utformning varit styrande. Jag har erfarenhet av att spela in videoföreläsningar och arbeta i digitala ljudmedier till stöd för undervisning och för att entusiasmera lärande. Jag har en bred kompetens av examination, som sträcker sig från att betygsätta salstentamina till att bedöma kandidat- och examensarbeten, där rättssäkerhet, vetenskaplig integritet och akribi varit ledord för mina bedömningar.

Glädjande nog har dessa insatser lyfts fram som ett gott exempel i såväl kursvärderingar som prisutdelningar. Redan efter mina första år som studentlärare uppmärksammades mina pedagogiska insatser som studentlärare på juristprogrammet av Sällskapet Lundarjurister i samband med Juridiska fakultetens examensceremoni år 2015. En ära som först fyra år senare skulle överträffas av Juridiska Föreningen när de tilldelade mig föreningens pedagogiska pris för utmärkta pedagogiska insatser år 2019. Att uppmärksammas så tidigt i ens akademiska karriär har samtidigt sporrat mig till att återkommande delta i universitets pedagogiska utbildningar, vilka i dag överskrider de fem veckors pedagogisk utbildning som universitet uppställer som ett krav på sina föreläsare.

Inom ramen för det finansrättsliga ämnet har jag en lång erfarenhet av att undervisa kring de frågor som knyter an till den direkta beskattning av individer och företag. Jag har dokumenterad undervisningserfarenhet i inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet och är väl införstådd med de pedagogiska utmaningar som följer av ämnets höga förändringstakt och komplexitet. Jag undervisar på svenska och engelska i EU-skatterätt och internationell skatterätt såväl på grund- som avancerad nivå inom ramen för Juridiska fakultetens och Ekonomihögskolans olika kurser. Jag har i olika perioder varit kursföreståndare för delkursen i skatterätt och aktivt deltagit i kursföreståndarkollegiets möten och internat. Utifrån mina positiva erfarenheter av kursutveckling och mitt stora engagemang för fakultetens samverkansmiljöer har jag under det senaste året även fått möjlighet att arbeta med fakultetens samverkansprojekt kring s.k. Juridiklabb, där representanter från domstol, Skatteverket och konsultbyråer involveras i utbildningen för att ges en bred bild av hur en yrkesverksam jurist dagligen arbetar.

Samverkan

Behovet av att nå ut och bidra till det omkringliggande samhälle universitetet verkar i och är en del utav är en närmast existensberättigande uppgift. Utan att förmedla den kunskap som dagligen mynnar ut i nya forskningsrön och vetenskapliga bidrag hade universitetet inte bara förlorat sin position som utbildningsnav utan även försummat sin roll som kunskapsförmedlande institution och samhällsbärare. Vikten av att aktivt delta i samhällsdebatten genom att engagera sig i aktuella politiska frågor, representera universitetet och arrangera mötesplatser för myndigheter, näringsliv och akademi har jag sett som ett viktigt (och många gånger) försummat uppdrag för universitet – något som föranlett mig att engagera mig i samverkansprojekt och representativa uppdrag under min tid i akademin.

Ett av de samverkansprojekt som jag vigt mest tid åt under mina år vid universitetet är Lunds skatteakademi. Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan. Syftet med samverkansmiljön är att stimulera och stärka samverkan mellan akademi och samhälle i Öresundsregionen, vilket jag under mina år i akademin har bidragit till genom att anordna och bjuda in till akademins uppskattade seminarieserie. I dag är det en självklar mötesplats för såväl privata som offentliga aktörer där frågor om skatterätt och offentlig ekonomi diskuteras tillsammans med akademiker och studenter, vilket gynnat samverkansarbetet vid universitetet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridicum
  • Skatterätt
  • Inkomstskatt
  • Skatteflykt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Richard Croneberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler