Foto av Rikard Loman

Rikard Loman

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot drama och teater vid Språk och litteraturcentrum. I min forskning intresserar jag mig på ett övergripande plan för meningsskapande och förståelse i estetisk och scenkonstnärlig kommunikation. I min avhandling fokuserade jag på teaterregissören Ingmar Bergman och hans sena iscensättning av Shakespeares Vintersagan på Dramaten 1994. Min kommande bok handlar även den om Ingmar Bergman, men om hans tidiga iscensättningar på Malmö stadsteater under perioden 1952-58.

Sedan jag anställdes som lektor vid Språk- och litteraturcentrum år 2010 har jag utvecklat och undervisat på den unika fristående kurs som heter Teaterns teori & praktik (TTP), som är ett samarbete med Teaterhögskolan i Malmö. Jag har även undervisat skådespelarelever på Teaterhögskolan och tekniskt inriktade studenter på Scenproduktionsprogrammet på (det som då hette) Malmö Högskola i teaterteori, samt svensklärarstudenter på Språk- och litteraturcentrum.

Min forskning och undervisning utgår huvudsakligen från drama- och föreställningsanalys, men präglas även av mitt intresse för det förflutnas och för minnets betydelse för presenskonsten teater och för det ännu rätt nya och expanderande forskningsfält som brukar beskrivas som konstnärlig forskning (artistic research).

Jag har i allt högre grad kommit att intressera mig för teaterns olika sociologiska aspekter, dvs. vad teatern direkt och indirekt säger om de samhällen vi har skapat, de roller vi spelar och de sätt som vi iscensätter vår självförståelse i olika typer av "cultural performances" (Milton Singer). Jag arbetar här utifrån övertygelsen att teatern och scenkonsten kan fungera som ett chiffer som artikulerar och hjälper oss att förstå världen utanför teatern, nu och i det förflutna. Mitt intresse har även i större utsträckning kommit att kretsa kring publikens betydelse för teaterhändelsen.

Jag har hittills huvudsakligen ägnat mig åt att undervisa och vara kursansvarig för Teaterns teori & praktik, som just söker förena teori och praktik, reflekterande och görande och som också vill appellera till studenter som både vill förstå teatern bättre och själva bidra till att utveckla teatern.

Mina senaste böcker – Drama- och föreställningsanalys (2016) och Historiska perspektiv på teater/Teaterperspektiv på historien (2019) – utgår i hög grad från mina egna undervisningserfarenheter och syftar till att användas i pedagogiska sammanhang.

Jag förbereder för närvarande två mer omfattande studier. Den ena handlar om teater och nationalism, dvs hur nationen har iscensatts, hur nationens förflutna har utnyttjats i olika försök att formera och utmana det som Benedict Anderson kallar för "föreställda gemenskaper" i samtiden, och hur nationen har blivit det välbekanta i en allt mer främmande, globaliserad och digitaliserad värld. Den andra handlar om provocerande och kontroversiell (scen)konst (Lars Noréns Sju tre, Turteaterns Scummanifestet, Anna Odells Okänd, kvinna 2009–349701 på Konstfack 2009, Makode Lindes Painful Cake, Lars Vilks rondellhund), där estetiska och etiska aspekter ställs på sin spets och överlappar varandra och artikulerar samtidens mest angelägna frågor (om verk-verklighet, miljö, främlingsfientlighet, homofobi, inkludering och exkludering osv).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • Drama
  • Dramaturgi
  • Dramatiskt skrivande
  • Dramaanalys
  • Föreställningsanalys
  • Teaterhistoria
  • Teatersociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Loman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler