Personlig profil

Forskning

Roger Hildingsson är statsvetare, som forskar och undervisar om miljö- och klimatpolitik, samhällsstyrning och omställningen till ett post-fossilt samhälle. Aktuell forskning handlar om miljöstatens roll, industriell klimatomställning, hållbar stadsutveckling och planering, hållbar välfärd och kapacitet för ekosocial integration, samt klimatframtider.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • miljöpolitik
  • klimatgovernance

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roger Hildingsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren