Foto av Sölve Elmståhl

Sölve Elmståhl

Professor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Vårt största forskningsprojekt är Gott Åldrande i Skåne (GÅS) – en nationell studie som ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd och vård och omsorg. Viktiga forskningsområden är bland annat intellektuell (kognitiv) funktion hos äldre, särskilt åderförkalkning (vaskulära riskfaktorer), kost, orsaker till fall och fraktur och befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Geriatrik tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet och vilka möjligheter som finns till att förebygga sjuklighet. Det finns ett behov av ökade kunskaper inom äldreforskning för att bättre förstå och erbjuda rehabilitering. Men även för att se hur funktionsnedsättningar påverkar levnadsförhållanden och vilka behov av service och omvårdnad som finns. Detta är betydelsefull kunskap eftersom de allra äldsta ökar kraftigt i antal.

Avdelningen är lokaliserad till Clinical Research Centre vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Geriatrik, Skånes universitetssjukhus. Cirka 35 personer är knutna till avdelningen varav 7 postdoc/doc samt 13 doktorander.

Vi arbetar med ett flertal epidemiologiska kohortstudier såsom Gott Åldrande i Skåne (GÅS-SNAC) del i en nationell äldrestudie, Epihealth, 1914-års-män och Malmö Kost Cancer (MKC) studien.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Geriatrik

Fria nyckelord

  • geriatrics epidemiology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sölve Elmståhl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren