Personlig profil

Forskning

Vårt forskningsfält fokuserar på en typ av cancer, B-cellslymfom, som paradoxalt nog utvecklas från specifika immunceller, så kallade B-celler. Vi har bl.a. visat att transkriptionsfaktorn SOX11, som i normala fall enbart finns i neurala celler, även produceras i vissa cancerformer. SOX11 har framförallt visat sig kunna användas som en mycket viktig biomarkör för att särskilja mantelcellslymfom (MCL) från andra snarlika B cells lymfom och normala celler.

Vi har tagit fram antikroppar för att kunna analysera produktionen av SOX11 i olika cancertyper. Med hjälp av dessa verktyg har vi visat att SOX11 kan användas för att diagnostisera MCL, men att det även kan användas som ett prognostiskt verktyg. SOX11 påverkar också hur väl och snabbt cellerna växer, vilket tyder på att den är viktig för cancercellens överlevnad.

Forskningen kring SOX11 syftar till att ta fram ny basal kunskap men även nya läkemedel. Därmed har projektet potential att förbättra behandlingar för patienter drabbade av en rad olika cancerformer där SOX11 är uttryckt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Ek är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren