Personlig profil

Forskning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur flygets roll i samhället har förändrats i Sverige i och med de senaste årens flygdebatt. Jag fokuserar framför allt på hur en social rörelse kring minskat flygresande har tagit form och fått spridning, och hur denna rörelse utmanar och omformulerar idén om flygresande som norm i en klimatförändrad värld. Målet med min forskning är att öka förståelsen för hur den här typen av kollektivt agerande för mer klimatvänliga sätt att leva på utmanar koldioxidintensiva normer och banar väg för social och kulturell förändring i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • Klimatförändring
  • Hållbarhetsstudier
  • Hållbar omställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Ullström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren