Foto av Rikard Schönström

Rikard Schönström

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Jag har nyligen publicerat en bok med titeln Motståndets dramaturgi: Bertolt Brecht och det subversiva subjektet (Ellerströms förlag, 2023). Boken ansluter till min tidigare monografi om den tyske författaren, En försmak av framtiden: Bertolt Brecht och det konkreta (2003), men dess analytiska perspektiv är ett annat. Medan jag i den förra boken främst ville ge en översiktlig bild av Brecht som dramatiker, med särskild tonvikt på hans teorier om den episka teatern och hans berömda episka skådespel under exilåren, studerar jag i Motståndets dramaturgi ett antal centrala men mindre kända verk i hans författarskap alltifrån debuten fram till senare hälften av 1930-talet. Genom att huvudsakligen inrikta mig på subjektets roll i Brechts litterära texter utgår jag här också från en mer begränsad filosofisk och estetisk problemställning. Ambitionen är dock att den nya boken ska komplettera och i viss mån sammanfatta mina Brecht-studier.

För närvarande är jag sysselsatt med ett forskningsprojekt som kretsar kring litteratur och fotografi. Projektet bygger vidare på idéer som har legat till grund för min forskning om Brecht, inte minst Walter Benjamins teorier om fotografi, gester och citat, men det är också inspirerat av nyare teorier om fotokonsten, exempelvis de som har förts fram av Susan Sontag, Roland Barthes, John Berger och Vilém Flusser. Förhoppningsvis ska projektet resultera i en bok skriven på engelska.

Under senare år har jag också ägnat mig åt forskning i nordisk litteraturhistoria. Detta resulterade 2017 i ett stort litteraturhistoriskt verk med titeln Nordens litteratur, som jag redigerade tillsammans med professor Margareta Petersson vid Linnéuniversitet. Jag bidrog själv med tre längre kapitel i boken: ett om 1700-talets litteratur, ett om det moderna genombrottets litteratur och ett om den nordiska litteraturens betydelse för världslitteraturen. Mitt intresse för litteratur med nordiska motiv har på senare år även resulterat i ett antal föredrag och artiklar om Esaias Tegnérs diktning.    

Vid sidan av min forskning har jag varit verksam som administrativ ledare för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS). Tillsammans med mina kolleger vid centret har jag under årens lopp arrangerat ett flertal internationella konferenser med inriktning på nordisk litteratur – senast en konferens vid Lunds universitet i augusti 2022 med titeln ”Nordisk humor i världen”. I egenskap av ledare för CSS har jag också vid åtskilliga tillfällen varit inbjuden som föredragshållare på konferenser om nordisk litteratur vid utländska universitet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Schönström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler