Foto av Shai Mulinari

Shai Mulinari

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av hur marknadskrafter, statlig reglering och medicinsk vetenskap påverkar läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning i samhället. Ett tema i min forskning är regleringen av läkemedelsindustrins marknadsföring och transparens (se video). I ett pågående projekt finansierat av Vetenskapsrådet analyserar vi transparens vad gäller finansiella relationer mellan läkemedelsbolag och andra aktörer som t.ex. läkare och patientorganisationer.

Ett annat tema i min forskning är hur myndigheter utvärderar läkemedel samt hur ekonomiska, politiska och organisatoriska förutsättningar kan påverka myndighetsbeslut. Jag har bland annat skrivit om hur läkemedelsmyndigheter i USA och Europa utvärderat influensaläkemedel.  

Ytterligare ett spår i min forskning är mer klassiska kunskapssociologiska teman såsom hur vetenskapliga ”tankestilar” samt finansiella, professionella och vetenskapliga intressen påverkar forskningens innehåll och utveckling. Jag har bland annat skrivit om hur finansiella och vetenskapliga intressen först sammanföll för att sedan kollidera under utvecklingen av läkemedelsbolaget Astras antidepressiva läkemedel Zelmid. Jag har också beskrivit hur bio-psykiatriska teoriers utveckling sedan 1960-talet varit starkt betingat av vilka psykiatriska läkemedel som varit tillgängliga att undersöka i experimentell forskning. I ett pågående projekt finansierat av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) studerar vi konsekvenserna av att introducera artificiell intelligens i biomedicin.

Slutligen är jag intresserad av användingen av sociala kategorier, främst ras- och etnicitetskategorier, inom medicinisk forskning och särskilt läkemedelsforskning. I ett pågående projekt finansierat av Vetenskapsrådet analyserar vi därför användingen av ras- och etnicitetskategorier i medicinsk forskning, policy och praktik.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren