Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Bakgrund

Jag disputerade i etnologi vid Göteborgs universitet 2011, på avhandlingen ”Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering”.

I vilken utsträckning förfogar en person som vill ändra juridisk könstillhörighet över rätten till sin egen kropp? I min doktorsavhandling diskuteras bland annat denna fråga om kroppslig integritet, med fokus på hur lagar, förordningar, diagnoskriterier och könsnormer både begränsade och möjliggjorde tillvaron för arton personer med transerfarenheter och som då genomgick könskorrigering. Studien, som är en etnografi, baserades påsjälvbiografiska bloggar, dagboksliknande reflektionstexter, djupintervjuer, e-postmeddelanden, och fotografier. 

Med simhallars omklädningsrum och offentliga toaletter som exempel lyfter avhandlingen även transpersoners utsatthet i offentliga rum. I projektet ”Den könsbinära staden: En kritisk studie av trygghet, utsatthet och motstånd i transpersoners berättelser om stadsliv” tog jag detta vidare genom att fokusera staden som både frigörande och riskfylld för lhbtq personer, mer specifikt för transpersoner och ickebinära.Jag drev projektet vid Uppsala universitets centrum för genusvetenskap mellan åren 2012-2017, med medel från FORTE. I centrum för studien ligger teman så som transfobiskt våld, kollektivtrafik som riskfyllda rum, trans- och ickebinära erfarenheter av feministiska rum och intersektioner mellan cisnormativitet och rasifiering.Studien baserades på ett etnografiskt forskningsmaterial bestående av promenad-intervjuer, djupintervjuer, deltagares dagboksanteckningar, och mina egna upplevelser av konstutställningar och demonstrationer med teman relevanta för studien.

 

Forskningsområden

Både forskningsmässigt som pedagogiskt intresserar jag mig för kropp, rumslighet och materialiseringar av samhällelig över och underordning. Som en röd tråd genom mitt forskningsintresse rör sig frågor om hur rum som i teorin benämns vara till för alla likväl bara är tillgängliga för vissa. Mina forskningsintressen rör vidare feministisk etnografi, rumslighet, materialitet och biopolitik. Dessa intressen sammanfaller i intersektionerna mellan feministiskt inspirerade queerstudier och trans studies, samt kretsar kring empiriska frågor rörande hälso- och sjukvård, kroppslig integritet, motståndspraktiker, och separatism. Teoretiskt intresserar jag mig för forskningsetik, intersektionalitet, materialitet och kritiska perspektiv på människoskap, begriplighet och levbara liv. 

 

Pågående forskningsprojekt

Det pågående nystartade forskningsprojekt ”Drömmar om transrevolutioner: Minnen, mötesplatser och aktivism i framväxten av Skandinaviska transkamper” finansieras av Vetenskapsrådet och är en del av det större samarbetsprojektet ”NordiQueer – En nordisk queer-revolution?” som jag arbetar i tillsammans med Elisabeth Lund Engebretsen, Jens Rydström, Peter Edelber och Tone Hellesund. Min delstudie fokuserar organisering av transkamper från 1970 och framåt. En del i detta handlar om att kartlägga föreningar, organisationer och andra grupperingar som genom åren har jobbat med transpolitik - exempelvis genom att förändra lagar men också genom att skapa transvänliga mötesplatser, separatism, arrangera demonstrationer, skriva texter, träffa politiker, skapa konst och film, och så vidare. Vilka är dessa grupper och vad har deras agendor varit? Vilka aktioner genomförde de och vilken effekt kom de att få? Hur har de olika grupperna samverkat transnationellt? Vilka frågor har fokuserats i dessa kamper och vilka har tenderat att hamna i skymundan? Hur har de förhållit sig till staten? Detta är några av de frågor som mitt projekt kommer beröra. Ett annat spår i projektet är även att följa den svenska konstnären Sam Hultins konstnärliga arbete kring den lesbisk feministiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtsson (1932-2018) vars privata arkiv är grunden till Sam Hultins projekt ”Eva-Lisas monument”.

 

Publikationer

Monografier

–     Bremer Signe (2011, 1a utgåvan; 2017, 2a utgåvan). Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Stockholm/Göteborg. Makadam

 

Peer-review granskade artiklar

–      Bremer Signe (2013). “Penis as risk. A Queer Phenomenology of two Swedish transgender women´s narratives on gender correction", i: Somatechnics 3.2 (2013): 329–350, Edinburgh University Press

–     Bremer Signe (2010). "Mellan vita rum - Om väntan, vithet o& maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap". I, Tidskrift för genusvetenskap. 2010:1-2

–      Bremer Signe (2006). ”Under Ytan. Nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet”. I, Lambda Nordica2006:1-2

–      Bremer Signe (2006). ”Granskad identitet. Två ts-män berättar om deras möte med vården.” I, Lambda Nordica2006:4

 

Antologier

–      Bremer Gagnesjö, Signe (2021). "Kollektivtrafikens könstyranni", i: Rönnblom Malin, Linander Ida & Sandberg Linda (red.). (O)tryggt? Makt, plats och motstånd. Premiss förlag

–      Alm Erika, Bremer Signe, Nord Iwo & Schmitt Irina (2016). ”Queer- och transforskning”, i Lundberg, Anna & Ann Werner (red.). En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. Nationella sekretariatet för genusforskning. s. 61-67

–     Bremer Signe, (2013). ”Patienten: Vårdar du patienten eller normen? Om sjukvårdens möte med transpersoner”, i: Genusyrsel och normuppror. Maria Ejd (red.), Vårdförbundet

–     Bremer Signe (2008). ”Den läckande kroppen. Berättelser från psykiatrins korridorer”. I, Nätverksetnologi. Knuts Eva & Saltzman Katarina (red.). Institutionen för etnologi, Göteborgs universitet 

  

Redaktörsord

–      Nord Iwo, Bremer Signe & Alm Erika (red.) (2016). ”Redaktionsord: Cisnormativitet och feminism”, Tidskrift för genusvetenskap 4(37), 2016, s. 3-13

 

Populärvetenskapliga artiklar

 –      Bremer Signe (2018). ”Ode till min mammas rumpa”, i: Feministiskt Perspektiv, nr.2, 2018-01-12: https://feministisktperspektiv.se/2018/01/12/ode-till-min-mammas-rumpa/

–      Bremer Signe (2007). ”Med makt att bestämma. Psykiatrin och könsbytesutredningarna i svensk hälso- och sjukvård.” I, Wannabe, 2007:14

–      Bremer Signe (2008).”Politiserade kroppar i virtuella rum”.I, Wannabe, 2008:15

–     Bremer Signe (2009). ”Det är så klart att vi ska hjälpa dig - men ... du är väl kastrerad?!”.I, Wannabe, 2009:17: 

 

 

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Signe Bremer Gagnesjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler