Sigrid Stjernswärd

Docent i hälsovetenskap med inriktning psykiatrisk omvårdnad, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent, lektor, dr med.vet., specialistsjuksköterska i psykiatri, magister i omvårdnad, leg. sjuksköterska, fil.kand. (omvårdnad och konstvetenskap)

Mitt avhandlingsarbete behandlade utvecklingen av ett nätbaserat stöd för närstående till personer med depression. Fokus för min fortsatta forskning kretsar kring utvecklingen av nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller somatisk ohälsa. De olika interventionerna har tagit avstamp i olika teoretiska bakgrunder, såsom värdet det terapeutiska skrivandet och det sociala stödet i samband med svåra livssituationer, och det hälsorelaterade värdet av mindfulnessinterventioner.

Tidigare projekt har haft som fokus monitoreringen av den psykiska, fysiska och orala hälsan hos personer med psykossjukdom som bor i särskilda boenden. Flertalet andra projekt har bedrivits inom ramen Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), bland annat projekt som handlat om stigma och första hjälpen insatser i samband med psykisk ohälsa. Exempel är studier om värdet av interventioner som Mental Health First Aid (MHFA), samt av en nätbaserad utbildning inom psykiatrin: Suicidprevention i Svensk sjukvård (SPiSS).

Ett multidisciplinärt samarbete med fokus på ehälsa inom ramen för Pufendorfinstitutet mynnade ut i skriften "eHealth Opportunities and Challenges" och ett fortsatt samarbete inom nätverket eHealth@LU

Nyare forskningsspår fokuserar på psykotrauma och terapeutiska interventioner, samt sociala medier och COVID-19 pandemin ur olika perspektiv.

Jag är också involverad i undervisning vid institutionen, framför allt inom sjuksköterskeutbildningen på grund- och avancerad nivå, samt masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Till exempel är jag kursansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri (avancerad nivå) och för en kurs i kvalitativa forskningsmetoder (masterprogrammet i medicinsk vetenskap).

Mina sjuksköterskestudier föregicks av en kandidatexamen i konstvetenskap vid Lunds universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sigrid Stjernswärd är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren