Johan Staaf

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Lungcancer är en vanlig tumörsjukdom där behandlingsresultaten är dåliga. Lungcancer är därför den cancerform som skördar flest liv i Sverige och globalt. Rökning är den starkaste riskfaktorn för lungcancer men 10-15% av patienterna har aldrig rökt. Lungcancer är en heterogen sjukdom på molekylär nivå.

För att förbättra diagnostiken, behandlingen och prognosen i lungcancer behövs en bättre förståelse av tumörspecifika förändringar och egenskaper i olika grupper av lungcancer. I vår forskning undersöks sambandet mellan tumörsjukdomens utveckling/prognos och tumörens DNA, RNA och protein mönster.

Genom studier av olika mönster av genomiska förändringar i subgrupper av lungcancer vill vi identifiera och beskriva förändringar som kan vara relaterade till sjukdomsspridning och identifiera grupper av patienter med bättre eller sämre prognos. Vidare avser vi utveckla nya molekylära metoder för förbättrad diagnostik av lungcancer med förhoppningen om att bland annat kunna diagnosticera lungcancer i ett tidigare operabelt sjukdomsskede, bättre kunna följa effekten av behandling, samt detektera återfall i ett tidigare skede. 

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, med förbättrad överlevnad idag jämfört med 20-30 år sedan på grund av modern diagnostik, kirurgi och terapi. Men för specifika subgrupper av bröstcancer är prognosen inte lika ljus. En sådan subgrupp är s.k. trippelnegativ bröstcancer (TNBC, tumörerna är hormonreceptor, och HER2-negativa) motsvarandes ca 10% av alla fall. För dessa patienter finns det idag inga etablerade målstyrda terapier utan enbart kemoterapi. TNBC tumörer karakteriseras av en hög andel tumörer med skador i DNA reparationsmaskineriet, samt ett, sannolikt därigenom, kraftigt förändrat tumörgenom. Dessa genetiska förändringar kan paradoxalt ligga till grund för nya behandlingsmöjligheter kopplat till just DNA reparation, men även immunterapi baserat på förekomsten av s.k. neoantigen peptider orsakade av mutationer.

I detta forskningsprojekt avser vi att:

1) Karakterisera det molekylära landskapet i TNBC på DNA, RNA, epigenetisk och proteinnivå. Detta gör vi genom bred molekylär profilering via exempelvis helgenomssekvensering.

2) Söka efter nya markörer för DNA reparationsdefekter i TNBC baserat på bred DNA, RNA, epigenetisk och protein analys (s.k. proteogenomik).

3) Karakterisera det immunogeniska landskapet i TNBC via integration av molekylär data med in situ och morfologisk data från exempelvis IHC analyser och nya bildanalysmetoder.

4) Definiera nya molekylära undergrupper av TNBC baserat på avancerad bioinformatisk dataintegration av många olika -omic data lager.

Vi gör dessa analyser i ett mycket väl molekylärt karakteriserat kliniskt populations-baserat material av patienter från SCAN-B studien som ökar möjligheterna att integrera proteindata med annan tumör genomisk data. Förhoppningen är att dessa analyser kan identifiera nya värdefulla kliniska markörer eller möjligen även mål för behandling. Sammantaget är förbättrade behandlingsprediktiva markörer för systemiska behandlingar i TNBC av stort kliniskt värde för många patienter som i dagsläget är exkluderade från målstyrd behandling.

 

Baserat  på TNBC resultat kommer vi fortsätta med att karakterisera DNA reparationsdefekter  även  i ER+  / HER2-negativ bröstcancer vilket utgör den största subgruppen av sjukdomen. För detta  kommer  vi använda  liknande tekniker.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Fria nyckelord

 • Lungcancer och bröstcancer
 • biomarkörer
 • genomisk karakterisering
 • Bioinformatik
 • NGS
 • genexpression
 • metylering
 • diagnostik
 • prediktion
 • prognostik
 • trippelnegativ bröstcancer
 • NSCLC

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Johan Staaf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren