Foto av Stefan Schwartz

Stefan Schwartz

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Vi studerar hur infektion med det cancerassocierade viruset HPV16 påverkar cellens maskineri, i synnerhet cellens förmåga att processa av RNA, bland annat så kallad RNA-splitsning och RNA-polyadenylering. Vi tror att denna påverkan på cellens RNA av HPV16 bidrager till virus förmåga att i sällsynta fall orsaka cancer. Eftersom HPV16 virusets livscykel är starkt kopplad till både celldifferentiering och cellproliferation, två tillstånd som båda är påverkade i cancerceller, kommer vi att undersöka om HPV16 virusets effekt på cellens RNA maskineri påverkar celldifferentiering och cellproliferation och bidrar till uppkomsten av cancer. Projektet skall leda till en ökad förståelse av hur humant papillomvirus typ 16 (HPV16) omvandlar den infekterade cellen till en cancercell. Denna kunskap kommer att öka vår förståelse av hur cancer uppkommer och denna information kan användas för att utveckla nya läkemedel mot cancer, samt för att identifiera biomarkörer som underlättar upptäckt av förstadier till cancer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • Papillomvirus
  • RNA bindande proteiner
  • Splitsning
  • Polyadenylering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Schwartz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren